Skip to main content

Helseintro. En studie for å øke mulighetene i introduksjonsprogram for flyktninger med helseutfordringer


I prosjektet Helseintro er målet å frambringe kunnskap og kompetanse som vil bedre forholdene for flyktninger med helseproblemer i introduksjonsprogrammet, og deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og samfunnet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Fafo gjennomfører prosjektet i samarbeid med Norges arktiske universitet (UiT).

Helseproblemer er en viktig årsak til at ikke alle flyktninger, spesielt kvinner, fullfører introduksjonsprogrammet og heller ikke finner lønnet arbeid etter programslutt. Dette kan føre til økt ulikhet og sosial segregering.

Tidligere forskning tyder på at det kan være et misforhold mellom politikkens ambisjon om å integrere så mange flyktninger som mulig i arbeidsmarkedet så raskt som mulig, og den krevende situasjonen flyktninger med komplekse (helse)utfordringer står overfor etter bosetting i vertslandet.

Det kan også oppstå helt spesifikke barrierer knyttet til den lite fleksibiliteten i det juridiske rammeverket, vanskeligheter i samarbeid mellom offentlige tjenester og med å involvere flyktningene selv i arbeidet med sin egen individuelle plan og i å treffe beslutninger om hvordan planen kan justeres.

Kommunene møter et økende antall flyktninger med komplekse utfordringer, ofte familier der en eller flere medlemmer har helseproblemer. Det er derfor av stor betydning å utvikle strategier som gjør det mulig for kommuner å jobbe mer effektivt med denne mest sårbare gruppen flyktninger både i den tidlige bosettingsfasen og i løpet av introduksjonsprogrammet.

I samarbeid med tre nordnorske kommuner og ikke minst, med flyktninger som deltar i programmet, vil vi utforske hvordan helseproblemer påvirker flyktningers deltakelse i introduksjonsprogram på nasjonalt nivå, kommunenivå og i familiesammenheng. Videre vil vi bruke denne kunnskapen til å frembringe ideer om hvordan vi kan forbedre det strategiske arbeidet i kommunene med flyktninger med helseproblemer.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2021
  • Avsluttes:
    desember 2025

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd

Partnere

Partnere