Aktive prosjekter

Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB

Prosjektet dreier seg om å analysere årsaker til avvik mellom registerdata og Lærevilkårsmonitorens data om formell videreutdanning samt å analysere videreutdanningens betydning for sosial mobilitet.

Prosjektledelse

Ståle Østhus

Oppdragsgiver(e)

Kompetanse Norge

Forskningstema

Livslang læring

Prosjektperiode

september 2019
oktober 2020