Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB

Prosjektet dreier seg om å analysere årsaker til avvik mellom registerdata og Lærevilkårsmonitorens data om formell videreutdanning samt å analysere videreutdanningens betydning for sosial mobilitet.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:21
Ståle Østhus
Data fra Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB

Prosjektledelse

Ståle Østhus

Prosjektdeltaker(e)

Ståle Østhus

Oppdragsgiver(e)

Kompetanse Norge

Forskningstema

Livslang læring

Prosjektperiode

september 2019
juni 2021