Aktive prosjekter

Seniorer i pleie og omsorg

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i pleie og omsorg.

Vi spør hvordan de opplever arbeidshverdagen, hvilke utfordringer de har (som seniorer), hvilke utviklingsmuligheter de opplever i yrket, om de opplever anerkjennelse, hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse, hvor lenge seniorene normalt er i arbeid, hvor mange som kombinerer pensjon og arbeid og hvorfor. Med andre ord, om pleie- og omsorgssektoren oppleves som et godt sted å være i seinkarrieren, og hva potensialet er for stå lenge i arbeid og hvilken betydning pensjonssystemet har i den sammenheng. Det gjøres ved å sammenfatte foreliggende relevant forskning og statistikk om eldre arbeidstakere i sektoren. I tillegg vil vi gjennomføre kvalitative intervjuer med et utvalg seniorer, tillitsvalgte og ledere innen pleie og omsorg.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:20
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i pleie- og omsorgssektoren

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Pensjon
Seniorpolitikk

Prosjektperiode

april 2019
august 2021