Skip to main content

Bolig og integreringshensyn i bosetting av flyktninger


Dette prosjektet skal undersøke mulige positive resultater av en bedre samordning av bolig- og integreringshensyn ved bosetting av flyktninger.

Hva kan en oppnå med en mer samordnet statlig og kommunal innsats ved bosetting av flyktninger i norske kommuner?

Prosjektet er todelt:

 • I den ene delen ser vi nærmere på de statlige aktørene på området, IMDi og Husbanken, og på deres samarbeid med hverandre og overfor kommunen i bolig- og integreringsarbeidet.
 • I den andre delen er vi oppptatt av å se på gode boligstrategier og boligløsninger i kommunene, og i hvilken grad kommunene ser bolig- og integreringshensyn i sammenheng.

Mål med prosjektet

Prosjektet har tre mål:

 1. å fremskaffe kunnskap om betydningen av gode boligløsninger,
 2. å se nærmere på statens innsats overfor kommunene når det gjelder bosetting og boliger til flyktninger
 3. å diskutere statens forhold til og rolle overfor kommunene på området bosetting og boliger til flyktninger

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2014
 • Avsluttes:
  desember 2014

Oppdragsgiver

 • Husbanken Region Midt-Norge