Skip to main content

Evaluering av endringene i statens fleksitidsavtale


Retten til fleksitid er i Norge lovfestet gjennom arbeidsmiljøloven § 10-2 (3). I en europeisk sammenheng er Norge blant de landene med høyest andel arbeidstakere med fleksitid, og andelen er økende. Litt under halvparten av arbeidstakere oppgir å ha fleksitid.

Statens fleksitidavtale er en særavtale som er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7 nr. 4 og arbeidsmiljøloven § 10-12. Avtalen er en av svært få landsdekkende tariffavtaler som regulerer en fleksibel arbeidstidsordning.

Det sentrale for dette prosjektet er endringene som ble innført i fleksitidavtalen med virkning fra 1. januar 2018, nemlig utvidelse av grensene for den ytre arbeidstiden, økning av grensen for hvor mye plusstid som kan overføres, samt bedre tilrettelegging for at plusstid kan avspaseres. Vi vil se nærmere på følgende problemstillinger:

1. Konsekvenser av utvidelsen av ytre arbeidstid
Hovedspørsmålet er om endringen av den ytre tiden har hatt den ønskede effekt, dvs. har endringene ført til økt fleksibilitet samtidig som de ansatte ikke arbeider mer enn før? Videre spør vi om utvidelsen av ytre arbeidstid har gitt ekstra utfordringer med å overholde daglig og ukentlig hviletid.

2. Grunnene til behov om mer fleksibel arbeidstid
Ønsker de ansatte mer fleksibel arbeidstid – og hvorfor?

3. Hvordan tas avspaseringen ut?
Vi vil kartlegge hvordan plusstiden faktisk tas ut, som enkelttimer, enkeltdager osv, og dernest se på om det er et avvik mellom hvordan plusstiden faktisk tas ut og hvordan arbeidstakerne skulle ønsket at plusstiden kunne tas ut.

4. Legger arbeidsgiver til rette for at opparbeidet plusstid kan tas ut som avspasering?
Med endringen har arbeidsgiver fått en økt plikt til å legge til rette for avspasering, og denne er søkt sikret ved at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen legger en plan om hvordan dette skal skje. Vi undersøker hva som har skjedd i løpet av 2018.

5. Omfanget av sletting av opparbeidet plusstid ut over det som skal overføres

6. Har utvidelsen av fleksitidsavtalen fra 06-07 og 20-21 gitt ekstra utfordringer med overholdelse av daglig og ukentlig hviletid (11 timer/ 35 timer), sammenlignet med situasjonen før utvidelsen?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2018
  • Avsluttes:
    september 2020

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bærekraftsmål