Skip to main content

Evaluering av introduksjonsordning og norskopplæring


Hvordan kan introduksjonsordningen og norskundervisningen organiseres for å oppnå best mulige resultater?

 Hva er de viktigste hindrene for å oppnå bedre resultater? Dette er hovedproblemstillinger i evalueringen av introduksjonsordningen og norskopplæringen som Forskningsstiftelsen Fafo nå gjennomfører på oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Evalueringen omfatter både den opplæringen som introduksjonsdeltakerne får, og den opplæringen som gis til dem som ikke deltar i introduksjonsordningen, men som har rett og eller plikt til 600 timer norsk med samfunnskunnskap.

Hva det vil si å lykkes kan måles på mange måter.

Tidligere studier har i liten grad tatt hensyn til varighet eller omfang i de tidligere deltakernes tilknytning til arbeidslivet. Gjennom et paneldesign vil vi følge utvalgte kohorters vei inn i arbeidslivet i større detalj og over lengre tid enn det som har vært gjort tidligere. Dette er interessant i seg selv, men vil også gi et mer dekkende bilde av variasjonene i deltakernes og i kommunenes resultater.

 

Evalueringen vil baseres på:

1. Registerdata på individnivå tilrettelagt av Statistisk sentralbyrå som inkluderer data fra NIR, KOSTRA, Folkeregisteret og ulike registre som gir informasjon om sysselsetting, inntekt, utdanning og stønad fra NAV. Materialet vil gi anledning til å følge deltakernes resultater over tid

2. Fire web-baserte spørreundersøkelser blant rektorer og lærere i voksenopplæringen og blant ledere og programrådgivere i introduksjonsprogrammene.

3. Kommunebesøk i fem kommuner.

4. Kvalitative intervjuer - på to tidspunkt - med deltakere i introduksjonsprogram.

 

Hva som kan forklare variasjonene i resultater vil analyseres ved hjelp av data om deltakerne, om kommunen eller regionen de er bosatt i og det opplærings- og kvalifiseringstilbudet de har fått. Her vil web-surveyene til de sentrale aktørene – rektorer, lærere, ledere av introduksjonsprogram og programrådgivere – være helt sentrale kilder til kunnskap.

 

Kvalitative intervjuer med sentrale aktører i fem kommuner vil bidra til å utdype og fortolke de kvantitative analysene. Brukerne – de som deltar i opplæring og kvalifisering – og deres erfaringer vil kartlegges og analyseres i en egen brukerundersøkelse. Brukerne intervjues på to tidspunkt slik at refleksjoner rundt kvalitet, relevans, gjennomføring og eventuelle endringer i motivasjon i løpet av kvalifiseringsløpet kan fanges opp.

 

Spørreundersøkelser til kommunene: Voksenopplæringen og Introduksjonsprogrammet.

I desember 2015 gjennomfører Fafo de to første web-baserte spørreundersøkelse til rektorer og lærere i voksenopplæringen. Undersøkelsen til lærere i voksenopplæringen og til programrådgivere vil gjennomføres i januar 2016. Vi legger her ut litt ekstra informasjon til dem som har blitt kontaktet og bedt om å svare på undersøkelsen. 

 

Svarene vi får vil kobles på registerdata over individkjennetegn ved deltakerne, og informasjon om beståtte norskprøver og overgang til arbeid i de ulike kommunene. Resultatene vil presenteres i en forskningsrapport, og det vil ikke være mulig å identifisere hvem som har svart hva. Undersøkelsen går ut til alle landets kommuner som har bosatt flyktninger i år. En bred kartlegging av voksenopplæringen har manglet i de analysene som tidligere er gjennomført på dette området.

 

Alle involverte forskere er underlagt taushetsplikt og informanter vil bli avidentifisert i løpet av prosjektet. Prosjektet avsluttes i 2017 og datamaterialet vil da anonymiseres. Resultatene vil presenteres i en forskningsrapport.

 

Følgende instanser oppfordrer til å delta i undersøkelsen:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Kunnskapsdepartementet

 • Kommunenes sentralforbund

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Røde Kors

 • VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  september 2015
 • Avsluttes:
  november 2017

Oppdragsgiver

 • Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet