Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere

Prosjektets formål er å sammenstille og utbre kjennskapen til den eksisterende kunnskapen om betydningen av arbeidsmiljøet - i samspill med andre faktorer - for fastholdelse av eldre arbeidstakere på arbeidsmarkedet i et komparativt perspektiv..

I forlengelsen av dette vil prosjektet identifisere sentrale kunnskapshull, hvor en økt fellesnordisk forskningsinnsats kan bidra vesentlig til grunnlaget for at de nordiske landene kan planlegge og gjennomføre politiske initiativ og arbeidsplassrettede innsatser for en bedre og mer bæredyktig forlengelse av eldre arbeidstakeres arbeidsliv.

Prosjektet vil:

1. Skrive en rapport om den eksisterende kunnskapen og kunnskapshull i forhold til betydningen av arbeidsmiljøet for fastholdelse av eldre arbeidstakere på arbeidsmarkedet i et komparativt perspektiv.

2. Gjennomføre en workshop og et temamøte i hvert deltakende nordiske land. Ved temamøtet diskuteres de praktiske implikasjoner av prosjektets resultater med en bred krets av representanter for myndighetene, arbeidsmarkedets parter og andre interessenter innenfor arbeidsmarked og arbeidsmiljø.

Resultatene fra prosjektet ble presentert på en nordisk konferanse arrangert av Fafo i samarbeid med NIVA Education (Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health). 20.juni 2017 

http://www.fafo.no/index.php/nb/arrangementer/alle-arrangementer/item/arbeidsmiljoets-betydning-for-fastholdelse-av-eldre-arbeidstakere-2

Det er også avholdt liknende nasjonale konferanser ("Nordic Tour") i de andre deltakerlandene (Danmark, Sverige og Island).

 


Fafo-utgivelser

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..
  • TemaNord

Last ned/download


Last ned


Last ned


Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
National report – Norway


Publisering

Last ned


Last ned


Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..
  • TemaNord

Last ned/download