Fullførte prosjekter

Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge

Stortinget har vedtatt at UDIs omsorgsansvar overfor enslige mindreårige i mottak skal lovfestes. Fafo har fått i oppdrag av UDI å se på hvordan de kan sikre forsvarlig omsorg for denne gruppen.

Mange mottak for enslige mindreårige rapporterer om en krevende situasjon, særlig på grunn av økt bruk av midlertidige tillatelser. Når en høy andel av ungdommene ikke får opphold, men skal bo på mottak fram til de blir 18 og kan returneres til hjemlandet, fylles mottakene opp med ungdommer som ikke ser særlig lyst på framtiden. Det er ikke lett å si hva som er god eller forsvarlig omsorg for disse ungdommene, gitt dagens rammebetingelser.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:05
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

Fafo-rapport 2015:45
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt
Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

Prosjektledelse

Guri Tyldum

Prosjektdeltaker(e)

Guri Tyldum

Eksterne forskere

Magne Raundalen

Oppdragsgiver(e)

Utlendingsdirektoratet

Prosjektperiode

august 2017
februar 2018