Unge i utsatte boområder

Prosjektet skal med utgangspunkt i de unges egne opplevelser og erfaringer undersøke hva som fremmer og hemmer sosial inkludering av unge med innvandrerbakgrunn som vokser opp i utsatte boområder i ulike norske byer.

 

Å sikre unge med innvandrerbakgrunn muligheter til deltakelse og inkludering i samfunnet er en prioritert samfunnsoppgave. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om faktorer som bidrar til utenforskap blant unge i utsatte boområder, samt å finne faktorer som bidrar til inkludering blant unge i byområder med levekårsproblematikk.

Vi vil ta utgangspunkt i tre ulike bydeler som alle har en egen områdesatsing. I disse bydelene vil vi undersøke unges erfaringer med sitt nærmiljø, hva de selv opplever som barrierer for inkludering og deltakelse der de bor, og hvordan de forholder seg til eksisterende hjelpeapparat og tjenester i bydelen.

Videre vil prosjektet undersøke i hvilken grad erfaringene til de unge samsvarer med tilbud og erfaring fra kriminalitetsforebyggende arbeid, tjenesteapparat og frivillig arbeid rettet mot unge i bydelen. Prosjektet vil søke å finne eksempler på best practice når det gjelder tiltak som kan virke inkluderingsfremmende, og som kan identifiseres i de tre utvalgte boområdene. Det er et mål å drøfte hvilke forutsetninger som må være til stede for at ulike boområder kan lære av hverandre.

Det vil også utformes en kortfattet kunnskapsoppsummering fra Norge og Skandinavia som en del av studien.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:12
Marianne Takvam Kindt og Anne Hege Strand
Utenforskap blant unge i utsatte boområder

Fafo-notat 2019:24
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Delrapport

Prosjektledelse

Jon Rogstad, OsloMet

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

juni 2019
juni 2020