Skip to main content

Inntektssikring i dyrtid

To english version

To english version
I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan utvalgte norske trygdeytelser har utviklet seg de siste 15 årene. Holder ytelsene tritt med den økonomiske utviklingen, og omstiller velferdsstaten seg raskt nok når prisene øker kraftig? Prosjektet vil benyttes seg av registerdata fra SSB som dekker hele befolkningen.

De siste par årene har den høye inflasjonen skapt problemer for mange familier. Det økonomiske handlingsrommet er særlig påvirket av høye strømpriser, høye matpriser og økende lånerenter.

Stønadsordningene i den norske velferdsstaten skal sikre en økonomisk grunntrygghet for personer som ikke er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsgivende arbeid. For de fleste trygde- og stønadsmottakere fungerer inntektssikringene på denne måten, men personer som ikke er i arbeid, er mer økonomisk utrygge enn andre.

I prosjektet vil vi undersøke hvordan utvalgte norske trygdeytelser, som uførepensjon, alderspensjon, samt den veiledende sosialhjelpssatsen har utviklet seg de siste 15 årene.

  • Holder trygdene og den veiledende sosialhjelpssatsen tritt med den økonomiske utviklingen?
  • Er velferdsstaten i stand til å omstille seg raskt nok i situasjoner der prisene øker kraftig?
  • Er det noe i trygdeordningens innretning, for eksempel avkortingsregler mot arbeidsinntekt, som medvirker til at folk blir låst fast i fattigdom?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2024
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

LO
  • LO FU 2024