Skip to main content

Lederutdanning for barnehagestyrere i et karriereperspektiv

  • Nordisk barnehageforskning  | 
  • 2024
 

I artikkelen undersøkes betydningen av lederutdanning for barnehagestyrere i et karriereperspektiv. Er det slik at de som har gjennomført lederutdanningen for styrere i større grad enn de som ikke har det ønsker å fortsette som styrere? Og opplever styrerne at lederutdanningen har hatt betydning for deres karriereløp?

Disse spørsmålene settes i sammenheng med styrernes alder, hvor de har tatt lederutdanningen og størrelsen på barnehagen de leder.

En stor spørreundersøkelse blant alle landets styrere fra 2022 benyttes til å belyse artikkelens problemstillinger. Undersøkelsen viser at det å ha gjennomført lederutdanning for styrere ikke har noen betydning for styrernes vurderinger av om de vil fortsette som styrere fremover.

Vi finner at om lag to av tre som har gjennomført lederutdanningen for styrere oppgir at utdanningen har betydd mye for deres karriereløp. Styrere som har gjennomført lederstudiet ved studiesteder som legger mindre vekt på barnehagefaglige temaer, svarer oftere at utdanningen har vært viktig for deres karriereløp.

Vi finner ikke støtte til en antakelse om at styrere som leder store barnehager opplever at lederutdanningen er viktigere enn styrere i mindre barnehager. Det er imidlertid en større andel av styrerne i kommunale barnehager som svarer at utdanningen har vært viktig for deres karriere.

Endelig finner vi at jo yngre den enkelte styrer er, jo mer sannsynlig er det at de svarer at lederutdanningen for styrere har vært viktig for deres karriereløp.

Bråten, M., Steen Jensen, R., & Svalund, J. (2024). Lederutdanning for barnehagestyrere i et karriereperspektiv. Nordisk barnehageforskning, 21(2), 100–117. https://doi.org/10.23865/nbf.v21.463