Skip to main content
  • Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lønn i allmenngjorte bransjer 2020

  • Fafo-notat 2022:07
  • Fafo-notat 2022:07

Dette notatet analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder i året 2020. Vi kartlegger hvor mange i hvert av de allmenngjorte områdene som har en timelønn under, på/rett over, og over de allmenngjorte minstelønnssatsene i de relevante tariffavtalene.

 

Notatet tar for seg lønnsfordelingen innenfor allmenngjorte bransjer og yrker høsten 2020. Lønnsstatistikken fra september 2020 holdes opp mot lønnssatsene i de gjeldende vedtakende fra Tariffnemda på det tidspunktet. Lønnsstatistikken bygger på rapportering fra virksomheter i Norge, og lønningene de betaler sine lønnstakere. Statistikken omfatter ikke utsendte arbeidstakere. Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer inngår i bemanningsbransjen, ikke de bransjene arbeidstakerne er utleid til.

Tilnærmingen som er benyttet i notatet samsvarer med Jordfald m.fl. (2021), der tilsvarende beregninger er gjort for året 2018. De viktigste endringene fra 2018 til 2020 er beskrevet underveis. Det er imidlertid viktig å bemerke at lønnsstatistikken for 2020, som er samlet inn høsten 2020, er preget av nedstengningene som følge av koronapandemien. Store deler av tjenesteytende sektor var nedstengt da lønnsopplysningene ble samlet inn, noe som tidvis slår kraftig inn på antall lønnsforhold, og særlig i overnatting, servering og catering.

Både de allmenngjorte satsene, og andelene som lå under eller rett over minstesatsene, varierer mellom bransjene. Videre er det betydelig variasjon etter landbakgrunn og hvor stor andel av arbeidstakerne som var bosatt eller ikke i de forskjellige områdene. Hovedinntrykket overlapper med bildet i 2018, men det er noen endringer i andelene som lå under, på eller over de allmenngjorte satsene. Noen områder har en redusert andel under allmenngjort sats, mens andre områder har økt andelen lønnsforhold under satsen.

Andelene som ligger under minstesats varierer fra tre prosent av lønnsforholdene innenfor Skips- og verftsindustrien, til tretten prosent innenfor sist allmenngjorte område: Overnatting, servering og cateringvirksomheter. I Renhold er lønningene svært sammenpresset i den forstand at 86 prosent ligger på eller rett over den allmenngjorte satsen. Det er en økning fra 79 prosent i 2018.

Når det gjelder andelene lønnsforhold som ligger på eller rett over den allmenngjorte satsen, er det også betydelige variasjoner mellom bransjene. I renholdsbransjen (86 prosent), Fiskeindustribedrifter (65 prosent) og Overnatting, servering og cateringvirksomheter (59 prosent) ligger den store majoritet på eller rett over minstesats. I den andre enden er Persontransport med turbil (11 prosent), Elektrofagene (10 prosent) og Skips- og verftsindustrien (7 prosent) med lite innslag av lønnsforhold på eller rett over minstesatsen. Mønsteret ligner det som vises i Jordfald m.fl. (2021).

Innslaget av utenlandskfødt arbeidskraft varierer mellom de allmenngjorte områdene. I renholdsbransjen var bare 12 prosent av arbeidsforholdene holdt av norskfødte. Godt under halvparten av arbeidsforholdene i Overnatting, servering og cateringvirksomheter, Jordbruk og gartnerier og i Fiskeindustribedrifter holdes av arbeidstakere som var født i Norge. På grunn av koronarestriksjonene er innslaget av ikke-bosatte lavere i de fleste bransjer i 2020 enn i 2018. Andelen av ikke-bosatte er høyest i Jordbruk og gartnerier (26 prosent), i Skips- og verftsindustrien (19 prosent) og i Fiskeindustribedrifter (17 prosent).

I samsvar med Jordfald m.fl. er det at man hadde kjennetegn D-nummer som landbakgrunn og/eller at man var registrert som ikke-bosatt, benyttet som «proxy» for at man nylig hadde ankommet Norge og var en fersk arbeidstaker. Disse to kjennetegnene er i stor grad overlappende. Retter man søkelyset mot arbeidstakere som lå under eller rett over allmenngjort sats, ser man at disse to kjennetegnene går igjen når det kom til å ligge under eller rett over allmenngjort sats. Dette er et trekk som opprettholdes fra situasjonen i 2018.

  • Publisert: 30. mai 2022
  • Ordrenr. 10369

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet