Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Deltid – løsningen som ble et problem?
Fafo-seminar
Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Anne Lise Ellingsæter

Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Kjartan Goksøyr

Hildegunn Andreassen

Seniorrådgiver
Forsker i permisjon
Fafo
Forskningssjef
Fafo
Forskningskoordinator
Fafo
Forskningssjef
Fafo

Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som ble belyst og diskutert på dette seminaret.

Fafo har deltatt i et internasjonalt prosjekt som har fulgt kvinners deltidskarrierer over en lengre periode. I prosjektet har søkelyset særlig vært rettet mot forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Seminaret startet med en presentasjon av internasjonale funn, før  fokus ble satt på norske forhold. Fortellingene til kvinnene som er blitt intervjuet viser at synet på deltid i Norge har endret seg de siste 40 årene. Eldre kvinner forteller at deltid ble sett som en mulighet for å kombinere lønnsarbeid og familie. Yngre kvinner beskriver et mer sammensatt bilde – der noen får mindre jobb enn de ønsker, mens andre fortsatt mener deltid er en god løsning.

Program

Velkommen og internasjonal inngang ved Sissel C. Trygstad, Fafo. Presentasjon

Dualisering eller normalisering? Deltid i Norden de siste 10 år ved Kristine Nergaard, Fafo. Presentasjon

Kvinners deltid – fra løsning til problem? ved Anne Lise Ellingsæter, UiO. Presentasjon

Kan ikke, får ikke eller vil ikke? Deltid i helsesektoren sett fra et arbeidstakerperspektiv ved Hanne C. Kavli, Fafo. Presentasjon

Jon Rogstad i samtale med Kjartan Goksøyr, Fagforbundet Sykehjemsetaten

Bare «må» ha det? Fordeler og ulemper med deltid (i helsesektoren) sett fra et arbeidsgiverperspektiv ved Heidi Nicolaisen, Fafo. Presentasjon

Jon Rogstad i samtale med Hildegunn Andreassen, KS-Konsulent as

Møteleder: Jon Rogstad, forskningsleder, Fafo

Internasjonal bok

2019 dualisation of part time work

«Dualization of part-time work. The development of labour marked insiders and outsiders» er tittelen på en internasjonal bok som ble utgitt juni 2019

Redaktører for boken er Fafo-forskerne Heidi Nicolaisen, Hanne Cecilie Kavli og Ragnhild Steen Jensen.

Følgende Fafo-forskerne har bidratt i bokens ulike kapitler: Hanne C. Kavli, Ragnhild Steen Jensen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen, Roy Nilsen og Sissel Trygstad. Se innholdsfortegnelsen

Boken er utgitt på Policy Press, og på deres nettsider kan du kjøpe boken – velg mellom Hardback, Kindle eller EPUB.

Bokens første kapittel er åpent tilgjengelig ut oktober.  Les kapittel 1 «Introduction» (pdf)

 

Prosjekt

«Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv» er den norske tittelen på et prosjekt som Fafo har gjennomført i samarbeid med forskere fra UK, UiO, Finland og Tyskland, samt bidragsytere fra USA, Australia og Sør-Korea. I prosjektet har søkelyset vært rettet spesielt mot forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Ulike argumenter og hensyn har vært viktig i norsk deltidsdebatt de siste 40 år. Deltid i Norge – fra ‘løsning’ til ‘problem’. Eldre kvinner forteller om ektemenn som ikke ville at de skulle jobbe heltid, og deltid var dermed viktig som individuelt valg og for kvinners økonomiske uavhengighet ved inngangen til 1980-tallet. Yngre kvinner forteller at de ikke får tilgang til heltid, og i dagens debatt ses deltidsarbeid som uønsket.

De overordnede debattene om deltid dreier seg ofte om hvorvidt deltid er en god eller dårlig form for tilknytning til arbeidslivet. Siden flertallet av de deltidsansatte er kvinner, berører diskusjonen om deltidens kvalitet også kjønnslikestilling – er deltid en god strategi for å øke kvinners mulighet til å kombinere arbeid og familie, eller ikke?

Kvaliteten på deltidsjobbene varierer mellom land, men også innen ulike bransjer og mellom ulike yrkesgrupper i samme bransje. Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? En høy andel av skandinaviske deltidsansatte har vilkår og rettigheter som kan karakteriseres som likestilt med heltidsansattes, finnes det også her deltidsansatte i langt mer utsatte eller marginaliserte posisjoner. Innvandrere og personer med lav utdanning er særlig utsatt.

Les mer om prosjektet og dets funn i det populærvitenskapelige sammendraget: Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv

Oppdragsgiver har vært Norges forskningsråd, les mer om VAM-programmet nedenfor.

Tema: Arbeidstid

arbeidstidHeltid og deltid er et annet sentralt forskningsområde for Fafo. Det omfatter både ønsket og uønsket deltidsarbeid. Hvilke konsekvenser har deltidsarbeid for den enkelte arbeidstaker og forholdene på arbeidsplassen, og hva kan gjøres for å redusere uønsket deltid? Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Arbeidstid

VAM-programmet

forskningsraadetVAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. VAM står for velferd, arbeidsliv og migrasjon, og programmet dekker et stort tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. VAM I referer til programperioden 2009–2018, mens VAM II refererer til videreføringen av forskningsprogrammet, som startet opp i 2018. Blant temaene som løftes fram er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet. Les mer om VAM på nettsidene til Norges forskningsråd