Skip to main content


Research area:

Forum for innovation in welfare services

The forum for innovation in welfare services is a professional meeting place for researchers, professionals, political and administrative decision-makers, and others who have an interest in innovation and development of welfare services and welfare policy.

Significant development is taking place in various areas of welfare research and provisions. Our ambition is to use the forum as an arena for sharing experiences, identifying challenges, and disseminating good solutions. Fafo addresses various topics and issues based on its own research and instigates dialogue on how to promote better solutions and services.

The forum for innovation in welfare services will contribute to joint knowledge development and dissemination of experience between subject areas and professional boundaries and be a place for developing ideas and innovation within welfare services.

Our forum is a participant in INNOFF, the Norwegian national research network for innovation in the public sector.


Ongoing projects

Food aid in Norway

Fafo og Institutt for samfunnsforskning undersøke hva som kjennetegner det norske matutdelingstilbudet.

Evaluation: FOR ALLE

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

All the way - a new path towards full-time culture

Kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø/Oslo skal som de første prøve ut nye tiltak for å utvikle en heltidskultur i de kommunale tjenestene: først ved 16 pilotcase (2023), deretter ved alle enheter i helse- og omsorg og til slutt i alle de kommunale tjenestene (2029). Fafo bidrar med fagkompetanse på feltet og aktiv følgeforskning. Målet er å øke heltidsandelen blant de ansatte fra ca. 30 til nærmere 90 prosent, redusere ufrivillig deltid og bruken av innleid ekstrapersonell. 

Completed projects

Part-time work in hospitals
I dette prosjektet skal vi undersøke svake og sterke sider ved tre tiltak som har som mål å rekruttere flere sykepleiere (og helsefagarbeidere) til heltidsstillinger i sykehusene.
Working conditions for employees with LBGT identity in the Church of Norway
Målet med denne studien er å fange opp hvorvidt ansatte med LHBT-bakgrunn i Den norske kirke utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i utøvelse av sitt yrke.
Specialist education for doctors in general medicine

Spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) har nylig blitt endret. I dette prosjektet evalueres ulike modeller for organisering av utdanningen.

Challenging housing

Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner.

Blue Cross Norway's offer to persons with drug problems

Følgeevaluering av to Blå Kors-tiltak: De gatenære tiltakene med hovedvekt på Kontaktsenteret i Oslo, og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg.

Nordic 0-24 collaboration

Nordisk 0-24 er et nordisk samarbeid om hvordan utvikle bedre tjenester til utsatte barn, unge og deres familier gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

Evaluation of the national drug strategy

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.