Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Fafo skal evaluere «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Tjenesten og MEg

Om møtet mellom de ME-syke og deres pårørende og offentlige institusjoner. Registerdata, kvalitative intervjuer og en egen survey vil bli tatt i bruk for å lære mer om denne pasientgruppen.

Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Ulikhet og bærekraft i det norske pensjonssystemet etter reformen

Prosjektet vil se både på erfaringene som er gjort, og trender som kan observeres etter pensjonsreformen så langt.

Samspill mellom folketrygden og bediftsbasert pensjon, og pensjonsreformen

Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet og hvordan virkningen av det bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

Følgestudie av norske barn av innvandrere

Prosjektet tar sikte på å studere intergenerasjonstilpasning og sosial mobilitet blant barn av innvandrere og deres majoritetsfeller i Norge.

Pensjonsforum

Pensjonsforumet ble stiftet 26. april 2007, og drives av Fafo og Frischsenteret.

LOs tillitsvalgtpanel
LOs tillitsvalgtpanel består av om lag 2900 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund som har sagt seg villig til å svare på spørsmål via nettet 2–3 ganger i året.
Voksnes læring

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

  • 106

    Aktive prosjekter

Prosjektnyheter