Skip to main content

School4Work


School4Work er et NFR-finansiert samarbeidsprosjekt mellom OsloMet Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Fafo, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Prosjektet handler om yrkesfagelevers overgang fra opplæring i skole til læretid i bedrift. Det skal frambringe kunnskap om forhold som påvirker overgangen, med særlig vekt på yrkesfaglærerne kan bidra med. Fafo deltar i to arbeidspakker, én om hva yrkesfaglærere gjør for å forberede elever på læretida og én om arbeidsgivernes beslutninger om å tilby læreplass, og leder den sistnevnte.

Å få læreplass er en kritisk overgang for å fullføre videregående opplæring for elever som går på yrkesfaglige utdanningsprogram. I prosjektet vil vi frambringe ny kunnskap om hvordan skolen forbereder elevene på overgangen, hva ulike aktører gjør i arbeidet med å skaffe læreplasser og hvordan beslutningene om å ta inn lærlinger i lærebedriftene foregår. Prosjektet tar sikte på å utvikle yrkesfaglærernes kompetanse i å hjelpe elevene til å få læreplass. Metodisk baserer prosjektet seg på personlige intervju, fokusgruppeintervju, vignetter, survey og analyse av registerdata. Prosjektet er delt inn i fire arbeidspakker, hvorav Fafo har hovedansvaret for analysene av beslutningsprosessene i bedrift om ansettelse av lærlinger. Fafo er også involvert i andre deler av prosjektet, deriblant analysene av tiltak på skolenivå for å hjelpe elevene i overgangen.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • OsloMet YLU leder prosjektet

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2023
  • Avsluttes:
    desember 2027

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd

Partnere

Bærekraftsmål