Skip to main content

Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering

Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i 2022-2025.

Flere av delprosjektene skal evaluere konkrete tiltak på tiltaks- og etatsnivå, mens andre prosjekter kan beskrives som eksplorerende studier av ulike typer vold, krenkelser og diskriminering knyttet til bestemte grupper i befolkningen, samt av tjenesters arbeid med disse gruppene. I tillegg til kunnskap fra enkeltprosjektene, ønsker oppdragsgiver at forskningen som helhet skal bidra til refleksjon rundt strategiske valg for videre innsats.

Teamet består av 22 forskere med solid kompetanse på diskriminering, vold og velferdstjenester, og på relevante forskningsmetoder. Prosjektet vil ledes av Synnøve Jahnsen fra Fafo.

Delprosjekt 1. Evaluering av Volds- og overgrepslinjen

Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning. Prosjektleder: Fredrik Langeland. 

Delprosjekt 2. Følgeevaluering av forsøk med felles botilbud for kvinner og menn på krisesenter

Prosjektansvarlig: NOVA/OsloMet. Prosjektleder: Jane Dullum (NOVA, leder)

Delprosjekt 3. Bruk av foreldrestøttende tiltak på krisesenter

Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning. Prosjektleder: Trond Bliksvær (leder

Delprosjekt 4. Følgeforskning/evaluering av implementering av MST-PSB i barnevernet

Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning. Prosjektleder: Bjørg Eva Skogøy

Delprosjekt 5. Negativ sosial kontroll i tros- og livssynssamfunn

Prosjektansvarlig: NOVA/OsloMet. Prosjektleder: Ingrid Smette (leder),    

Delprosjekt 6. Vold mot eldre med innvandrerbakgrunn

Prosjektansvarlig: Fafo. Prosjektleder Synnøve Økland Jahnsen (leder),  

Delprosjekt 7. Skadelig seksuell adferd (SSA) hos barn i barnevernet

Prosjektansvar: NOVA/OsloMet. Prosjektleder:

Delprosjekt 8. Vold, trakassering og hatefulle ytringer mot personer med funksjonsnedsettelser

Prosjektansvar: Fafo. Prosjektleder: Terje Olsen

Delprosjekt 9: Syntese: likeverdige tiltak for et mangfoldig samfunn

Prosjektansvarlig: Fafo. Prosjektleder: Synnøve Økland Jahnsen  

Delprosjekt 10. Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) – et følgeforskningsprosjekt

Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning. Prosjektleder: Trond Bliksvær 

Forskere

Nordlandsforskning/KUN

Bjørg Eva Skogøy, Nezihat Bakar, Helga Eggebø, Fredrik Langeland, Trond Bliksvær, Majken Paulsen, Susanne Normann, Merete Kvamme Fabritius, Christian Li.

Oslomet/NOVA

Stian Lid, Elisiv Bakketeig, Jane Dullum, Ingrid Smette, Anja Bredal, Kari Sjøhelle Jevne, Lars Roar Frøyland, Lotte C. Andersen, Janikke Solstad Vedeler, Vegar Bjørnshagen, Elisabeth Ugreninov.

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2022
  • Avsluttes:
    desember 2025

Oppdragsgiver

  • Bufdir

Partnere

Bærekraftsmål