Skip to main content

Variasjon i utdanningserfaringer hos barn med funksjonshemninger: struktur, institusjon eller agens


Prosjektet forkortet til EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger. Prosjektet omfatter barn med funksjonshemninger på barneskolen i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for et mer rettferdig utdanningstilbud.

Prosjektet har fire integrerte komponenter:

  1. Empirisk og teoretisk
  2. Metodologisk
  3. Vurdering av forskningsverktøy
  4. Politikk relevans.

Hovedaktiviteten er en studie av 800 barn totalt, halvparten med funksjonshemming og halvparten funksjonsfriske som er matchet på alder, kjønn og skoleklasse, halvparten i hvert land. Barna som deltar begynner i henholdsvis 1., 3. og 5. klasse høsten 2020, og vi følger dem over to skoleår. Vi skal identifisere faktorer som påvirker skoledeltakelse og læring. Positive avviksstudier leter opp løsninger som i praksis har vist seg sosialt akseptable og økonomisk realistiske lokalt, og som man derfor kan ha grunn til å tro vil være relevante for bærekraftige lokale utdanningsstrategier.

Anvendt teori for sosial modellering bygger på de involvertes overbevisninger, ønsker og muligheter. Prosjektet har også som mål å vurdere hvordan den tette oppfølging av barn som lett oppstår i denne typen forskningsprosjekt i seg selv påvirker forskningsresultatene. Ved endline vil vi sammenlikne skoledeltakelse og akademiske resultater for barn som har opplevd forskerintervensjoner, med barn som ikke har blitt fulgt.

Prosjektet skal gjennom arbeidsperioden analysere og vurdere både eksisterende både egne og standardiserte datainnsamlingsverktøy. Deltakelse fra lokale brukerorganisasjoner i alle faser av prosjektet, og tilbakemeldinger fra disse og lærere, elever og omsorgspersoner vil bli viktige i denne sammenhengen. Gjennom å identifisere sosialt aksepterte, kostnadseffektive og bærekraftige, virkemidler, vil prosjektet søke å gi råd til politikk- og programutforming for å støtte inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2020
  • Avsluttes:
    juni 2024

Oppdragsgiver

Bærekraftsmål