Skip to main content


Forskningstema

Sahel og Afrika sør for Sahara

Utstrakt feltarbeid står sentralt i Fafos forskningsarbeid i Sahel og Afrika sør for Sahara. Vi kombinerer kvantitative og kvalitative metoder for å produsere kunnskap av høy kvalitet og relevans.

 Vår pågående forskning i Afrika fokuserer på:

  • Mobilitet og flyktning-problematikk
  • Krigens og fredsbevaringens økonomi
  • Lokale og globale utviklingstrekk innen utdanning, helse og barnearbeid
  • Sosiale bevegelser og ulikhet
  • Sekularisme og troens politikk i Sahel

Finansieringen av Afrika-prosjektene kommer fra en rekke institusjoner. Blant disse er Norges forskningsråd, det norske utenriksdepartementet, Verdensbanken, United States Institute of Peace og Norad.


Aktive prosjekter

Variasjon i utdanningserfaringer hos barn med funksjonshemninger: struktur, institusjon eller agens

Prosjektet forkortet til EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger. Prosjektet omfatter barn med funksjonshemninger på barneskolen i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for et mer rettferdig utdanningstilbud.

Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel

Prosjektet er finansiert under Forskningsrådets NORGLOBAL2-program, og tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning i Sahelområdet, en region preget av sårbarhet og konflikt

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk
Basert på analyse av relevante offentlige dokumenter, gjennomgang av bistandsoverføringer samt kvalitative intervjuer i embetsverket, tar prosjektet sikte på å kartlegge framdriften i innsatsen for å ivareta jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk.
Eritrea Population and Health Survey 2010

The major objective of the 2010 Eritrea Population and Health Survey was to collect and analyze data on fertility, mortality, family planning, and health.

Seeing DDR from Below

Disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) programming has become an integral element of international programming in countries transitioning from conflict. Despite attracting a high level of attention and resources, DDR's impact on ex-combatants is poorly understood.

Religiøs reorientering i Sør-Mali

Prosjektet fokuserer på religiøs endring og revitalisering av Islam i Sør-Mali. Mens medieblikket er rettet mot konflikten nord i landet, søker dette prosjektet å forstå religiøs reorientering i sør, der Islam de siste årene har fått en viktigere plass i det offentlige rom. Prosjektet adresserer problemstillinger knyttet til sekularisme og folks oppfatninger om religion, politikk og kjønn. 

When Protection Means Exploitation

In the early 2000s, United Nations peacekeeping operations experienced a series of scandals stemming from acts of sexual exploitation and abuse (SEA) committed by peacekeepers against the local population. The UN responded by promulgating strategies to combat SEA by military and civilian peacekeeping personnel.