Skip to main content

Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak


Det har de siste årene vært rettet oppmerksomhet mot ulike utfordringer og problemstillinger knyttet til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

Under slike omstendigheter oppstår utfordringer knyttet til håndhevelse av reglene om adgang til slike ansettelser. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ønsker derfor en gjennomgang av behovet for avklaring av reglene for håndheving, og av hvorvidt gjeldende håndhevingsmekanismer er tilstrekkelig tilpasset dagens situasjon.

Generelt krever effektiv håndheving at roller og ansvar er tydeliggjort, og at aktørene er gjort kompetente på det området hvor de har en rolle og et ansvar. Et sentralt premiss i gjeldende håndhevingsmekanismer er at eventuelle brudd på vilkårene for midlertidig ansettelse og innleie i hovedsak skal følges opp av den enkelte arbeidstaker.

Forskningsprosjektet har et triangulært metodedesign, det vil si at det kombinerer kvantitative og kvalitative metoder og data. Prosjektet hviler på syv komponenter:

 1. Analyser av allerede foreliggende data
 2. En representativ bedriftsundersøkelse
 3. Survey blant norske arbeidstakere
 4. Survey blant tillitsvalgte
 5. Strukturerte telefonintervju med medlemsservice/juridisk avdeling i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
 6. Kartlegging av saker for domstolene
 7. En fokusgruppeundersøkelse blant midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere innenfor utvalgte bransjer

Delrapport fra prosjektet ble publisert i 2018 (se lenke nedenfor). Sluttrapporten lanseres i februar 2020.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  juli 2018
 • Avsluttes:
  februar 2020

Oppdragsgiver

 • Arbeids- og sosialdepartementet

Bærekraftsmål