Fullførte prosjekter

Ansattes medvirkning ved NTNU

Prosjektet ser på ansattes opplevelse av medvirkning ved NTNU. De viktigste problemstillingene i prosjektet er. 1) Hvordan opplever de ansatte sin innflytelse over det faglige arbeidet, og kontroll og styring over egen arbeidssituasjon? a) Hvordan varierer opplevelsen mellom ulike ansattgrupper, innenfor ulike fakulteter og institutter? 2) Hvordan vurderer de ansatte nytten av de ulike medvirknings- og medbestemmelsesordningene på instituttene? a) Bidrar ordningene til at ansatte opplever å ha innflytelse, gjennom sine representanter, også over beslutninger av mer overordnet karakter som organiseringsprosesser, strategivalg og fordeling av ressurser? 3) I hvilken grad opplever de ansatte muligheten til å medvirke på ulike nivåer i organisasjo-nen? a) Variere opplevelsen mellom i) rektor- og fakultetsnivå og ii) instituttnivå og fag-gruppe?, og b) hva kan forklare en eventuell variasjon?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:22
Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

NTNU

Prosjektperiode

mai 2020
november 2020