Fullførte prosjekter

Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen

I det videre arbeidet med å styrke integreringsarbeidet i Norge er det sentralt å videreutvikle og styrke kommunenes introduksjonsprogram. Målrettede tiltak for å forbedre ordningen bør legge brukernes erfaringer til grunn, og disse kan fanges opp gjennom regelmessige brukerundersøkelser. En brukerundersøkelse av god kvalitet kan gi uvurderlig informasjon, som muliggjør evaluering og videreutvikling av konkrete virkemidler og tiltak på den ene siden, og variasjon i kommunale tilpasninger på den andre.

Fafo skal i dette prosjektet gjennomføre en kvalitativ brukerundersøkelse i fire kommuner. Vi vil gi en oversikt over informasjonsbehov hos IMDi, i kommunene og hos andre aktører. Videre vil vi gjennomgå mulige metodiske grep og teknikker for brukerundersøkelser, og diskutere juridiske og etiske begrensninger, fordeler og ulemper.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2018:25
Guri Tyldum
En gjennomgang av muligheter og utfordringer for brukerundersøkelser blant deltakere i introduksjonsprogrammet

Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet

Prosjektledelse

Guri Tyldum

Prosjektdeltaker(e)

Ragna Lillevik
Guri Tyldum

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

juni 2018
desember 2018