Skip to main content

Fafo-seminar

Tariffavtaledekningen synker – hvordan kan partene og staten snu trenden?

torsdag 23. mars 2023

kl. 14:00–15:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Den norske tariffavtaledekningen er lavest i Norden. Hva er årsakene, og hva er konsekvensene? Hvordan kan partene og staten snu nedgangen mens arbeidslivet blir mer flyktig og fragmentert? Kan Norge hente lærdommer fra nabolandene? Vi inviterte arbeidslivets parter og departementet til debatt. Fafo-forskere ga oppspill til samtalen.

Fafo-studier viser at Norge skiller seg ut i Norden med lav og synkende avtaledekning i privat sektor. Seks av ti bedrifter og flertallet av privatansatte har ikke tariffavtale.

Selv om fagforeningene jobber hardt for å øke organisasjonsgraden, og arbeidsgiversiden har lykkes med å øke medlemsandelen, er det en betydelig andel av medlemsbedriftene – særlig i tjenestesektoren –som mangler tariffavtale.

I tillegg til å svekke omstillingsevnen og partssamarbeidets legitimitet, bidrar den synkende avtaledekningen til:

  • Økt ulikhet og lønnsforskjeller
  • Mer rom for lavlønnskonkurranse
  • Redusert oppslutning om fagforeningene

Spesielt blant utsatte grupper med atypiske arbeidsvilkår og lav forhandlingsmakt vil dette ha betydning.

Det finnes en risiko for at den norske avtalemodellen i økende grad blir et kollektiv gode forbeholdt en kjerne av ressurssterke arbeidstakere og bedrifter. Da vil stadig flere blir stående utenfor og må håndtere problemer på arbeidsplassen på egenhånd.

For å snu trenden er det behov for strategiske grep. På dette seminaret spør vi derfor hvilke tiltak partene og staten kan ta i bruk for å lykkes med dette. Utover at det kan være ting å lære fra nabolandene, har både partene og staten redskap i verktøykassa som kan hentes fram og kvesses. Men de vil neppe være tilstrekkelige dersom de ikke knyttes sammen i en helhetlig strategi, utarbeidet gjennom forpliktende trepartssamarbeid.

Program

Velkommen og møteledelse ved Sissel C. Trygstad, Fafo

Hvordan kan myndighetene og partene styrke og fornye avtalesystemene i norsk arbeidsliv: Jon Erik Dølvik, Fafo. Presentasjon (pdf)

Arbeidsgiveres holdninger til organisering og tariffavtaler: Kristine Nergaard, Fafo. Presentasjon (pdf)

Panelsamtale med innledende kommentar fra:

  • Maria Schumacher Walberg, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Nina Melsom, NHO
  • Steinar Krogstad, LO
  • Torgeir Kroken, Virke

Spørsmål fra salen / seerne

Relevante publikasjoner

Jon Erik Dølvik (2022): Strengthening the Nordic working life model – a precondition for successful transition to the future of work. Fafopaper 2022:13

Jon Erik Dølvik (2022): Hvordan styrke den nordiske – og særlig den norske – arbeidslivsmodellen? Kronikk publisert i Klassekampen, 22. november 2022

Kristine Nergaard (2022), Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2020 og 2021. Fafo-notat 2022:09

Alsos, Kristin, Kristine Nergaard og Elin Svarstad (2021), Arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler. Fafo-rapport 2021:07