Aktive prosjekter

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.

Vi følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020 med årlige statusrapporter, og avgir en sluttevaluering i 2021. Evalueringen er både en følgeevaluering og en sluttevaluering. Målet med sluttevalueringen er å se i hvilken grad iverksatte tiltak har ført til et bedre tilbud til personer som er i ferd med eller som allerede har utviklet rusmiddelproblemer, samt evaluere i hvilken grad tilbudet til pårørende har blitt styrket i planperioden. I følgeevalueringen er hensikten å undersøke hvorvidt organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av oppfølgingsplanen med iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå planens mål og delmål.

Prosjektleder

Inger Lise Skog Hansen


Eksterne forskere

Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos


Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet


Forskningstema

Velferdstjenester


Prosjektperiode

september 2017
mai 2021

Fafo-rapport 2018:08
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016

Fafo-rapport 2018:44
Andre statusrapport

Fafo-rapport 2019:33
Tredje statusrapport