Tilknytningsformer i arbeidslivet

Dette prosjektet består av to moduler: 1) Arbeidstakernes tilknytningsformer og 2) Virksomheters bruk av ulike typer tilknytningsformer og tjenesteleverandører.

Dette prosjektet består av to moduler som vil analyseres:

  1. Arbeidstakernes tilknytningsformer og forhold som påvirker deres tilpasning
  2. Virksomheters bruk av ulike typer tilknytningsformer og tjenesteleverandører, samt hvilke motiver og hensyn som påvirker virksomhetenes valg av rekrutterings- og tilknytningsform.

I modul 1 trekker vi på eksisterende spørreundersøkelser, i hovedsak arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) og ulike typer registerbaserte data. Vi legger også opp til to tilleggsundersøkelser til AKU for å fange opp endringer over tid.

I modul 2 vil den sentrale datakilden være en spørreundersøkelse blant norske virksomheter, utvidet med ekstra spørsmål til virksomheter i bransjer med mange arbeidsinnvandrere.

Prosjektet omfatter dessuten en seminarrekke supplert med notater/rapporter og andre former for formidling til offentligheten og oppdragsgiver. Veksler vil trekkes på kunnskap, analyser og data fra tilgrensende og tidligere prosjekter ved Fafo og SNF om liknende tema, blant annet Fafos VAM-prosjekt om midlertidig arbeid i Norge og Sverige.

 

Faktaflak oktober 2018


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:38
Kristine Nergaard

Fafo-paper 2018:21
Kristin Jesnes

Fafo-notat 2017:12
Kristine Nergaard
Oppdaterte tall for 2016

Fafo-notat 2017:07
Kristine Nergaard
Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser

Fafo-rapport 2016:07
Kristine Nergaard
Nullpunktsanalyse

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

september 2014
desember 2018