Aktive prosjekter

Nordisk arbeidsliv under pandemi-press

Prosjektet tar for seg virkninger av Korona-epidemien på arbeidsmarkedet, på virkemidler og institusjoner brukt i arbeidsmarkedet.

I prosjektet skal vi undersøke hvordan de nordiske arbeidsmarkedene takler og tilpasser seg konsekvensene av korona-epidemien. Vi sammenligner påvirkningen av krisen mens den utfolder seg i tid, og hvilke nasjale tiltak som ble satt inn for å takle dette.

Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker.

  • Kjernespørsmålene i arbeidspakke 1 og 2 dreier seg om å studere hvilken virkning dette arbeidsmarkedssjokket har hatt på mobilitetsmønstre, sysselsetting og ledighet, lønn og inntekt.
  • De sentrale spørsmålene i arbeidspakke 3 dreier seg om de nordiske landene evner å koordinere makro-økonomisk politikk, lønnsvekst, inntektssikring og sysselsettingstiltak, og i hvilken grad arbeidslivets parter deltar i å forme eventuelle reformer i arbeidsmarkeder, i tiltak og virkemidler, og i institusjoner.
  • Arbeidspakke 4 fokuserer på spesifikke virkemidler og institusjoner, slik som stillingsvern, permitteringsordning mv. endres, og hvordan nasjonale ulikheter knyttet til ulikheter i dybden på krisen, samarbeid mellom partene og bruk av virkemidler.
  • Endelig, i arbeidspakke 5 studerer vi holdninger til ulike sider av arbeidsmarkedspolitikken blant personer med ulike posisjoner i arbeidsmarkeder

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Eksterne forskere

Tomas Berglund
Gøteborgs universitet
Mattias Bengtsson
Gøteborgs universitet
Stine Rasmussen
Aalborg Universitet
Laust Høgedahl
Aalborg Universitet

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Forskningstema

Den nordiske modellen

Prosjektperiode

januar 2021
august 2025