Skip to main content

Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv


I dette prosjektet rettes oppmerksomheten mot ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted.

Begrunnelsene for å rette søkelyset mot arbeidsgivere er flere.

  • For det første: mens vi etter hvert har fått opparbeidet solid kunnskap om arbeidstakeres vurderinger av ytringsbetingelser generelt og varslingsproblematikken spesielt, er det fortsatt kunnskapshull knyttet til arbeidsgiverens vurderinger av kritiske ytringer og varsling.
  • For det andre: forskning viser at arbeidsgiveres tilretteleg-ging for ytringer i vid forstand og varsling (eller mangel på slik tilrettelegging) har betydning for om arbeidstakere bruker sine ytringsmuligheter og hvordan disse mottas og håndteres i organisasjonen.
  • For det tredje: saker behandlet av Sivilombudsmannen viser at offentlige arbeidsgivere, i form av ulike rutiner og reglementer, begrenser arbeidstakeres ytringsfrihet i strid med Grunnlovens §100.

Begrunnelsene er trolig flere, men en viktig forklaring kan være manglende kunnskap om hvilke rettigheter arbeidstakere har, hjemlet både i Grunnloven og i arbeidsmiljøloven.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2020
  • Avsluttes:
    juni 2023

Oppdragsgiver

  • Fritt Ord

Bærekraftsmål