Skip to main content

Følgeevaluering av Nordisk 0-24-samarbeid


Nordisk 0-24 er et nordisk samarbeid om hvordan utvikle bedre tjenester til utsatte barn, unge og deres familier gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

Prosjektet er initiert av Nordisk mininsterråd og består av åtte nasjonale case, i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, samt Grønland, Færøyene og Åland. I følgeevalueringen vil vi studere de nasjonale casene og foreta en komparativ analyse for å belyse styrker og svaktheter i hvordan disse er organisert og regulert. I tillegg vil vi identiifsere best practice for hvordan en kan bedre tjenestene til utsatte barn og unge gjennom en mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

I følgeevalueringen benyttes kartleggingsskjemaer til nasjonale kontaktpersoner og case, dokumentanalyser, kvalitative intervjuer og fokusgrupper som del av deltakelse på felles nordiske møter i prosjektgruppen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2017
  • Avsluttes:
    juni 2020

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet

Bærekraftsmål