Følgeevaluering av Nordisk 0-24-samarbeid

Nordisk 0-24 er et nordisk samarbeid om hvordan utvikle bedre tjenester til utsatte barn, unge og deres familier gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

Prosjektet er initiert av Nordisk mininsterråd og består av åtte nasjonale case, i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, samt Grønland, Færøyene og Åland. I følgeevalueringen vil vi studere de nasjonale casene og foreta en komparativ analyse for å belyse styrker og svaktheter i hvordan disse er organisert og regulert. I tillegg vil vi identiifsere best practice for hvordan en kan bedre tjenestene til utsatte barn og unge gjennom en mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

I følgeevalueringen benyttes kartleggingsskjemaer til nasjonale kontaktpersoner og case, dokumentanalyser, kvalitative intervjuer og fokusgrupper som del av deltakelse på felles nordiske møter i prosjektgruppen.


Fafo-utgivelser

Faforeport 2020:21
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people. Final report from the process evaluation

Fafo-report 2019:23
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Second interim report

Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
First interim report

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

oktober 2017
juni 2020