Skip to main content

SUNREM – bærekraftige fjerntliggende nordiske arbeidsmarkeder

To english version

To english version
SUNREM utforsker muligheter og utfordringer for bærekraftig deltakelse i arbeidsmarkedet i avsidesliggende områder i Norden, sett i lys av globale megatrender.

Endringstakten i arbeidsmarkedene har akselerert de siste årene – ikke minst når det gjelder de fire globale megatrendene for arbeidskraft: demografiske endringer, teknologisk utvikling, klimaendringer og globalisering.

Disse globale megatrendene gir nye utfordringer og muligheter for fjerntliggende, lokale arbeidsmarkeder som i sin natur er mindre og mindre mangfoldige enn store arbeidsmarkeder. De tilgjengelige løsningene er kontekstuelle og stedsspesifikke, spesielt når det gjelder overgang til mer bærekraftige og miljøvennlige praksiser.

Sju lokale caser

Prosjektet konsentrerer i særdeleshet seg om det grønne skiftet, altså avkarbonisering av økonomien.

Prosjektet tar utgangspunkt i sju lokale casestudier i fire nordiske land, ved bruk av både kvantitative og kvalitative datainnsamlingsmetoder. Ved å samle inn nasjonale statistiske data og mikrodata vil forskningen kunne øke kunnskapen om hvordan fjerntliggende lokale arbeidsmarkeder påvirkes av megatrendene, og hvordan dette påvirker sysselsettingen.

Ved å bruke intervjuer og samskapende metoder i casestudiets kommuner og regioner, vil forskerne også samle inn kvalitative data.

Prosjektet vil resultere i forskningsrapporter, vitenskapelige artikler og interessentdialog. Det vil også gi politiske anbefalinger om hvordan man kan oppnå bærekraftig arbeidsmarkedsdeltakelse i fjerntliggende lokale arbeidsmarkedsområder.

Forskersamarbeid mellom fire land

SUNREM er et nordisk samarbeid mellom forskere fra Island, Norge, Sverige og Åland. De nordiske landene har mange fellestrekk, noe som gjør sammenligninger spesielt interessante og gir verdifulle læringsmuligheter på tvers av land.

Fafo-teamet planlegger å utføre kvalitative casestudier i de to norske casene, Stord og Hammerfest. Dette er to relativt små kommuner som på ulike måter er nært tilknyttet en petroleumsnæring som står overfor forventninger om en grønn omstilling.

For mer informasjon SUNREM og forskningssamarbeidet, kan du besøke prosjektets nettside.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2023
  • Avsluttes:
    mars 2027

Finansiert av

  • NordForsk

Bærekraftsmål