Fullførte prosjekter

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet er en 4-årig forskningsavtale der Arbeidsdepartementet gir Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i Norge, med særlig fokus på den frie flyt av arbeidskraft fra nye EU-land i Øst og Sentral-Europa.

 Hensikten med avtalen er å utvikle kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tilgangen av arbeidsmigranter i Norge, utviklingen med tanke på arbeidsinnvandrernes lønns- og arbeidsvilkår i Norge innenfor ulike bransjer, samt hvordan arbeidsmarkedets virkemåte, økonomien og samfunnet i Norge påvirkes av arbeidsmigrasjon. Forskningsspørsmålene vil bli analysert med utgangspunkt i ulike fagretninger og datakilder. Sosiologer, økonomer og jurister deltar i prosjektet, og de empiriske studiene bygger på omfattende informasjon fra sammenkoblete registre, spørreundersøkelser og kvalitative data.

Jon Erik Dølvik ledet prosjektet fra 2010 til 2013, da Jon Horgen Friberg tok over.

Publiseringene fra prosjektet er samlet nedenfor. I tillegg til publikasjonene som er finansiert og utarbeidet innenfor prosjektet, er det en rekke publikasjoner som er delvis finansiert og/eller trekker veksler på analyser herfra. Disse er samlet i en egen liste.

 


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:02
Jon Horgen Friberg
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?


Nettutgave


Mari Brekke Holden
Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen

Nettutgave


Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Jon Erik Dølvik
Challenges for European Social Models

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum


Dunja Kazaz
An Empirical Analysis of the Norwegian Construction Sector

Web editionJ H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Lenke


Erlend Aas
En empirisk analyse av den norske bygg- og anleggssektoren

Nettutgave


Jon Erik Dølvik
Globalization of Knowledge and Knowledge Creation

Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg
Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation

Fafo-rapport 2013:31
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

C. S. Sundt
En empirisk analyse av ungdomsarbeidsinnvandringen fra Sverige

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik
Trends, conditions and challenges

Lenke


Fafo-rapport 2011:27
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden

Fafo-rapport 2011:09
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos

Fafo-notat 2011:21
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2007:27
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena


PubliseringJ H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

LenkeBernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Jon Erik Dølvik
Challenges for European Social Models

Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Mari Brekke Holden
Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen

Nettutgave


Nettutgave


Dunja Kazaz
An Empirical Analysis of the Norwegian Construction Sector

Web edition


Erlend Aas
En empirisk analyse av den norske bygg- og anleggssektoren

Nettutgave


Jon Erik Dølvik
Globalization of Knowledge and Knowledge Creation

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik
Trends, conditions and challenges

Lenke


Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

C. S. Sundt
En empirisk analyse av ungdomsarbeidsinnvandringen fra Sverige

Prosjektledelse

Jon Horgen Friberg

Eksterne forskere

Bernt Bratsberg
Mari Brekke Holden
Knut Røed
Camilla Schjetlein Sundt
Lea Thanh Nga Tran
Marte Eline Ulvestad
Janis Umblijs

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

januar 2010
desember 2015