Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet er en 4-årig forskningsavtale der Arbeidsdepartementet gir Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i Norge, med særlig fokus på den frie flyt av arbeidskraft fra nye EU-land i Øst og Sentral-Europa.

 Hensikten med avtalen er å utvikle kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tilgangen av arbeidsmigranter i Norge, utviklingen med tanke på arbeidsinnvandrernes lønns- og arbeidsvilkår i Norge innenfor ulike bransjer, samt hvordan arbeidsmarkedets virkemåte, økonomien og samfunnet i Norge påvirkes av arbeidsmigrasjon. Forskningsspørsmålene vil bli analysert med utgangspunkt i ulike fagretninger og datakilder. Sosiologer, økonomer og jurister deltar i prosjektet, og de empiriske studiene bygger på omfattende informasjon fra sammenkoblete registre, spørreundersøkelser og kvalitative data.

Jon Erik Dølvik ledet prosjektet fra 2010 til 2013, da Jon Horgen Friberg tok over.

Publiseringene fra prosjektet er samlet nedenfor. I tillegg til publikasjonene som er finansiert og utarbeidet innenfor prosjektet, er det en rekke publikasjoner som er delvis finansiert og/eller trekker veksler på analyser herfra. Disse er samlet i en egen liste.

Se også publikasjoner som er delvis finansiert og/eller trekker veksler på analyser fra prosjektet ->Lukk

Publikasjoner som er delvis finansiert og/eller trekker veksler på analyser fra prosjektet:

Arnholtz, J. & L. Eldring (2015), Varying perceptions of social dumping in most similar countries. In: Bernaciak, M. (ed.) (under publisering), Social dumping in the enlarged EU. Routledge.


Eldring, L. (2015), Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring? I Bungum, B. et al. (red.) (under publisering) Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat. Fagbokforlaget.

Batista, Catia, and Janis Umblijs (2015), “Do Migrants send remittances as a way of Self-Insurance?” Oxford Economic Papers, forthcoming.

Friberg, Jon Horgen og Anne Golden (2015), «Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK». Antatt for publisering i NOA - Norsk som andrespråk

Batista, Catia, and Janis Umblijs (2014), “Migration, risk attitudes, and entrepreneurship: evidence from a representative immigrant survey,” IZA Journal of Migration 3:17, http://www.izajom.com/content/3/1/17.

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut Røed (2014), “Immigrants, Labour Market Performance and Social Insurance,” The Economic Journal 124 (November): F644-683.

Bratsberg, Bernt, and Janis Umblijs (2014), “Foreign Surnames and Labour Market Discrimination: Evidence from a Norwegian Surname Reform,” paper presented at the Nordic Migration Conference, Copenhagen, September 2014.

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Marianne Røed and Pål Schøne (2014), “Immigration Wage Effects by Origin”. The Scandinavian Journal of Economics. Volume 116, Issue 2, pages 356–393, April 2014

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut Røed (2014), Labour migrant adjustments in the aftermath of the financial crisis. Kapittel 4 i Tarmo Valkonen and Vesa Vihriälä (eds.), The Nordic model – challenged but capable of reform. TemaNord. Copenhagen: Nordisk Ministerråd, 2014. 351 p.

Dølvik , J.E. (2014) 10 år etter EUs Østutvidelse: Grenser for fri bevegelse, dobbeltkronikk Klassekampen 30.4.2014

Friberg, Jon Horgen, Jon Erik Dølvik og Line Eldring (2013), Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa. Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM. Norges forskningsråd.

Eldring, Line: «Social dumping in Norway». Bakgrunnsnotat til OECD (2014) Recruiting Immigrant workers: Norway 2014. OECD Publishing.

Eldring, Line og Jon Horgen Friberg (2013), Europeisk arbeidsmobilitet: Utfordringer for de nordiske arbeidsmarkedene. Søkelys på arbeidslivet, 30 (1-2)

Friberg & Eldring (Eds.) (2013), Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries. Patterns of migration, working conditions and recruitment practices. TemaNord 2013:570

Friberg, Jon Horgen , Olav Elgvin og Anne Britt Djuve (2013), Innvandrerne som skulle klare seg selv. Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati. Fafo-rapport 2013:31

Friberg, Jon Horgen (2013), The Polish worker in Norway. Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation. Fafo-report 2013:06

Dølvik, J. E. (2013) Regulering av lønns- og arbeidsvilkår blant arbeidsinnvandrere:
Inkludering eller marginalisering? Foredrag for Holden-III-utvalget, Finansdepartementet 30.04.2013.

Dølvik, J.E. & L. Eldring (2012/13) Skriftlig erklæring til Høyesterett, Sak 2012/1447 STX OSV AS m.fl. – Staten v/Tariffnemnda m.fl. («Verftssaken»)

Dølvik , J. E (2012) «Arbeidsliv og arbeidsinnvandring», kap 16 i NOU 2012: 2. Innenfor og Utenfor. Norges avtaler med EU.

Eldring, L. & Schulten, T. (2012), ”Migrant workers and wage-setting institutions: Experiences from Germany, Norway, Switzerland and the United Kingdom.” I: Galgóczi, B., Leschke, J. & Watt, A. (ed.), EU Labour Migration in troubled times. Surrey: Ashgate.

Friberg, J.H. (2012), “The ‘guest-worker syndrome’ revisited? Migration and employment among Polish workers in Oslo”. Nordic Journal of Migration Research. Vol. 2. Issue 4. 2012

Friberg, J.H. (2012), “The Stages of Migration. From Going Abroad to Settling Down: Post-Accession Polish Migrant Workers in Norway”. Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 38, Number 10, 1 December 2012 , pp. 1589-1605(17)

Friberg, J.H. (2012), Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegian construction sites. Ethnic and Racial Studies Volume 35, Issue 11, 2012

Eldring mfl (2011) Evaluering av tiltak mot sosial dumping, Fafo-rapport 2011: 09

Ødegård, Anne Mette og Rolf K. Andersen (2011) østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fisk-og kjøttindustri. Fafo-notat 2011:21

Friberg, J.H. og L. Eldring (2011) Polonia i Oslo. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstatden. Fafo-rapport 2011:27

 


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:02
Jon Horgen Friberg
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?


Nettutgave


Mari Brekke Holden
Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen

Nettutgave


Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Jon Erik Dølvik
Challenges for European Social Models

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum


Dunja Kazaz
An Empirical Analysis of the Norwegian Construction Sector

Web editionJ H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Lenke


Erlend Aas
En empirisk analyse av den norske bygg- og anleggssektoren

Nettutgave


Jon Erik Dølvik
Globalization of Knowledge and Knowledge Creation

Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg
Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation

Fafo-rapport 2013:31
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

C. S. Sundt
En empirisk analyse av ungdomsarbeidsinnvandringen fra Sverige

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik
Trends, conditions and challenges

Lenke


Fafo-rapport 2011:27
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden

Fafo-rapport 2011:09
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos

Fafo-notat 2011:21
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2007:27
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena


PubliseringJ H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

LenkeBernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Jon Erik Dølvik
Challenges for European Social Models

Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Mari Brekke Holden
Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen

Nettutgave


Nettutgave


Dunja Kazaz
An Empirical Analysis of the Norwegian Construction Sector

Web edition


Erlend Aas
En empirisk analyse av den norske bygg- og anleggssektoren

Nettutgave


Jon Erik Dølvik
Globalization of Knowledge and Knowledge Creation

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik
Trends, conditions and challenges

Lenke


Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

C. S. Sundt
En empirisk analyse av ungdomsarbeidsinnvandringen fra Sverige

Prosjektledelse

Jon Horgen Friberg

Eksterne forskere

Bernt Bratsberg
Mari Brekke Holden
Knut Røed
Camilla Schjetlein Sundt
Lea Thanh Nga Tran
Marte Eline Ulvestad
Janis Umblijs

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

januar 2010
desember 2015