Skip to main content

Anette Brunovskis

Forsker

  Utdanning

  Dr. Polit., Universitetet i Oslo

  Arbeidsområder

  Human trafficking, migration, the Balkans and Eastern Europe.

  Aktive prosjekter

  Arbeidsmigranter og det norske boligmarkedet

  Arbeidsinnvandrere er sårbare i møtet med et begrenset og presset norsk utleiemarked. Leieprisene har steget kraftig, spesielt de siste to årene. Rundt halvparten av arbeidsinnvandrerne fra Polen, Litauen, Latvia og Romania leier bolig. 

  Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL)

  Fafo er en av partnerne i BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning. Senteret ledes av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. I partnerskapet deltar de øvrige SVA-instituttene ved Oslo Met, Arbeidsforskningsisntituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet SIFO og By- og regionforskningsinstituttet NIBR. I tillegg til Fafo er også Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning, VID vitenskapelige høgskole, Nord Universitet og Nordlandsforskning partnere i senteret.

  Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter (BAR)

  Prosjektet studerer norsk politikkutvikling og innsats for å bekjempe utnyttelse av arbeidsinnvandrere, herunder virkninger av økt tverretatlig samarbeid og kontrollvirksomhet i kampen mot menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. For å sette det norske eksemplet i perspektiv vil det bli gjort sammenligninger med andre nordiske land.

  Fafo-publikasjoner

  Fullførte prosjekter

  Kompetansebygging, bistand til utsatte og straffeforfølgelse av utnytting i arbeidslivet i Østersjøregionen

  I dette prosjektet oppsummerer Fafo hvilke former menneskehandel i arbeidslivet tar i Norge i dag, og hva som er kjent om forholdet mellom rekrutteringspraksiser og tvangsarbeid og menneskehandel for arbeidsutnytting.

  Estimering av menneskehandel i Norge, utprøving av metode

  Prosjektet vil prøve ut en metode for å beregne omfanget av menneskehandel i Norge og bidra til bedre regionale og internasjonale estimater ved å delta i arbeidet til FNs kontor for narkotika og organisert kriminalitet (UNODC) med å utvikle Multiple Systems Estimation (MSE) i ulike land og regioner. Det finnes i dag ingen slike pålitelige beregninger av menneskehandel i Norge og det er stor etterspørsel etter pålitelig statistikk på området. MSE er en variant av såkalt fangst-gjenfangst, eller capture-recapture-metode, som UNODC har tilpasset data om menneskehandel.

  Kartlegging av erfaringer fra arbeidet med fattige tilreisende

  Bymisjonssenteret har bedt Fafo om å kartlegge og systematisere kunnskapen de ansatte ved senteret har opparbeidet gjennom mange års arbeid med fattige tilreisende. Gjennom dette arbeidet er det observert tilfeller av menneskehandel i den norske straffeloven, i tillegg til andre former for grov utnytting.

  Menneskehandel i arbeidslivet

  I dette forskningsprosjektet vil Fafo bidra til økt kunnskap om forekomst av og innsats mot menneskehandel for utnytting i arbeidsforhold.

  Vurdering av Litauens systemer for å håndtere økt tilstrømming av asylsøkere, integreringsarbeid og irregulær migrasjon
  Fafo vil på oppdrag av KS gi en vurdering av Litauens asylprosedyrer, integreringsarbeide og håndtering av irregulær innvandring.
  Health Services and Needs in Prostitution

  This project will explore what assistance is offered and needed today, and how to best understand and contextualise developments in social work.

  Når ofre for menneskehandel sier nei til hjelp

  Selv om mange ofre for menneskehandel mottar assistanse gjennom spesielle programmer både i destinasjons- og opprinnelsesland, har det vært en økende trend at mange identifiserte ofre sier nei til den hjelpen de tilbys.