Skip to main content

Fafokonferansen 2022

Innmeldt eller utmeldt

arbeid, utdanning og velferd

Viktige mål i norsk politikk er å holde ulikheten nede og inkludere alle i samfunns- og arbeidsliv.

Gjennom 40 år har Fafos forskning vært konsentrert om å undersøke hvordan levekår, deltakelse og innflytelse er fordelt i befolkningen og hvilke mekanismer som bidrar til å fremme likhet.

På vår jubileumskonferanse retter vi oppmerksomheten mot ulikhet generelt, ulikhet i arbeidsmarkedet og ulikhet i utdanningssystemet.

Avslutningsvis spør vi hvordan politikere kan bruke forskning for å sikre omstillinger uten økt ulikhet og mer utenforskap. Vi tematiserer også grensene mellom forskning og politikk.

Vår kronikk om tematikken: «En underliggende uro»

8. juni 2022

Oslo Kongressenter

Fafo fyller 40
Fafo-konferansen 2022

Programmet


1. sesjon, 09:00-10:15
Ulikhet før og nå
Har 40 år gjort oss klokere?

1982: Willoch-regjering og liberalisering. «Natta til 1. mai». I skiløypene brekker Oddvar Brå staven. Vinmomopolets arbeidstakere streiker i 15 uker. Folketallet i Kina passerer for første gang 1 milliard mennesker. Og Fafo grunnlegges.

Vi inviterer til en reise i tidsmaskinen.

 • Har holdningene til ulikhet og velferd endret seg i løpet av fire tiår?
 • Er klasse fortsatt et relevant begrep?
 • Hva er sentrale drivere for samfunnsutviklingen?
 • Hvordan skal morgendagens politiske ledere skape et samfunn der lite ulikhet og høy deltakelse fremdeles er realiserbare idealer?

Last ned lysark

2. sesjon, 10.35–11:55
Ulikhet i arbeidslivet
Har vi tatt de riktige grepene?

Byggingen av arbeidslivets institusjoner har fulgt hverandre tett i Norden. Siden starten av 1900-tallet har sterke kollektive organisasjoner – støttet av statlige institusjoner og et utbredt trepartssamarbeid – skapt samfunn med små forskjeller og høy grad av tillit.

De siste førti årene har de nordiske arbeidsmarkedene gjennomgått store endringer.

 • Hvilke valg har partene og myndighetene tatt i møte med disse endringene?
 • Hvilke ambisjoner har de hatt?
 • Har politikken bidratt til større eller mindre ulikhet?

I denne sesjonen ser vi på likheter og forskjeller mellom landene. Hva var gode valg, og hva burde vi ha unngått å gjøre?

Last ned lysark


3. sesjon, 12:30–13:50
Utdanning og utenforskap
Klarer vi å utdanne oss ut av sosiale problemer?

Utdanning har vært og er et sentralt politisk virkemiddel for å fremme sosial mobilitet og motvirke ulikhet, både i Norge og internasjonalt.

Men utviklingen er ikke uten skyggesider. Presset mot stadig høyere utdanningsnivå, skjerpede krav til kompetanse i arbeidslivet og økt migrasjon skaper også barrierer som gjør det vanskelig for ungdom og andre med lite utdanning å komme inn på arbeidsmarkedet.

I denne sesjonen retter vi søkelyset mot utdanning som virkemiddel mot ulikhet og utenforskap.

 • Hvilke prosesser og mekanismer i utdanningssystemet og samfunnet rundt hemmer og fremmer inkludering og mobilitet?
 • Hvordan har forutsetningene for utdanningspolitikken endret seg de siste tiårene?
 • Hva kan gjøres for å motvirke økt utenforskap i årene framover?

Last ned lysark

4. sesjon, 14:10–15:30
Veien videre
Forskere og politikere, hånd i hånd?

Norge og resten av verden står overfor store utfordringer. Vi skal lykkes med en grønn omstilling og vi skal gjennom en digital transformasjon med økt globalisering.

Skal omstillingene være bærekraftige – også i sosial forstand – må vi unngå økt ulikhet og at grupper faller utenfor arbeidsliv og øvrige fellesskap.

Vi spør hvordan forskning og politikk kan kombineres for å møte disse enorme utfordringene.

 • Hva trenger politikerne av forskerne for å gjøre en god jobb?
 • Hva er viktige betingelser for en kunnskapsbasert politikk?
 • Hvor går grensene mellom kunnskap og ideologi – forskning og aktivisme?
 • Hvorfor er det så vanskelig for folk å skifte mening?

Stedet for konferansen


Oslo Kongressenter
 • Folkets Hus,
 • Youngs gate 21
 • 0181 Oslo

Spørsmål? Ta kontakt med Fafos informasjonsavdeling