Aktive prosjekter

Voksnes læring

Prosjektet skal analysere sammenhenger mellom yrkesrettet opplæring for voksne og ulike arbeidsmarkedsutfall. Problemstillingene i prosjektet vil bli belyst ved hjelp av kvalitative intervjuer, registerdataanalyser og analyser av data fra den internasjonale PIAAC-undersøkelsen om voksnes læring.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Frischsenteret.

Prosjektet har en innvandringskomponent.

Prosjektet er en del av UTDANNING2020 – et tiårig forskningsprogram hos Norges forskningsråd om utdanningssektoren, fra barnehage til doktorgradsutdanning.

I prosjektet inngår et PhD-prosjekt ved Tove Mogstad Aspøy, Universitetet i Oslo/Fafo.

Prosjektleder

Jon Rogstad


Eksterne forskere

Forskere


Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsrådProsjektperiode

januar 2014
desember 2017
81940