Arbeidsliv

Vi forsker på arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet – og analyserer vilkårene for endringer, så vel som virkningene av dem.

Sentrale spørsmål er: 

  • Hvordan endres fordeling av makt, deltakelse, sysselsetting, inntekt og arbeidsvilkår mellom samfunnsgrupper? 
  • Hvilke utfordringer og krav til fornyelse av organisasjons- og reguleringsformer reiser disse endringene for partene i arbeidslivet – nasjonalt og internasjonalt?

Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge. Svært mange har bosatt seg fast her i landet. ...

Den nordiske modellen

De nordiske landene troner øverst på internasjonale kåringer for levestandard, noe som forklares med den nordiske samfunnsmodellen.

Lokalt partssamarbeid

Samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassene er et kjernepunkt i den norske arbeidslivsmodellen, ...

Lønns- og arbeidsvilkår

Historisk sett har norsk arbeidsliv vært kjennetegnet av små lønnsforskjeller og relativt gode arbeidsvilkår

Ny teknologi

Ny teknologi gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver på bedre og mer effektive måter enn tidligere, men kan også endre ...

Organisering og tariffavtaler

Organisasjonene i arbeidslivet (partene), tariffavtaler og lønnsoppgjør utgjør det som kalles det kollektive arbeidslivet...

Nyheter innenfor forskningstemaet Arbeidsliv

Innen jordbruks- og gartnerivirksomhet er lønnssatsen allmenngjort – med andre ord er en minstelønn pålagt, uansett tariffavtale eller ei. Dette faktaflaket, skrevet av Bård Jordfald, ser nærmere på hvor mange arbeidsforhold som hadde lønn over, på eller under de allmenngjorte satsene, samt hvordan lønningene varierte etter kjennetegn på arbeidstakerne.

Denne rapporten kartlegger likheter og forskjeller i lønnsomhet, omsetning og arbeidstakernes situasjon blant konsern, franchise og frittstående virksomheter innenfor tjenesteytende del av privat sektor – i første rekke detaljhandelen. Tariffavtaledekningen har gått ned de siste årene innen alle driftsformene. Å jobbe i en butikk med tariffavtale påvirker ansattes lønn, og synes særlig å påvirke om man oppnår kompensasjon for uregelmessige forhold. Rapporten er skrevet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Norske kommuner har i en årrekke gjennomført tiltak for å utvikle tjenester med færre små deltidsstillinger. I denne kunnskaps- og eksempelsamlingen gjennomgår Leif E. Moland ulike turnusmodeller og praktiske turnustiltak som norske kommuner og sykehus har prøvd ut. Konklusjonen er at det som lykkes har alle tatt i bruk alternative arbeidstidsordninger, og det er ikke mulig å nå mål om heltidskultur så lenge man bygger på de tradisjonelle turnusene. Oppdragsgiver er Oslo kommune.

I denne rapporten evaluerer Leif E. Moland og Ketil Bråthen tiltak med ulike bemanningsenheter ved Sykehuset Østfold. Evalueringen viser at tiltakene har potensial til å øke heltidsandelen noe, men ikke nok til å etablere en heltidskultur. Det skyldes at grunnturnusen har 7,5-timersvakter og arbeid hver tredje helg som normalordning. Med omfattende bruk av flerpoststillinger er det dessuten krevende å ivareta ansattes behov for kompetanseutvikling og mestringsfølelse. Prosjektet er finansiert av Spekter.