Velferd
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Forskergruppen velferd og levekår arbeider med velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt. Vi forsker på velferdspolitiske utviklingstrekk og utformingen av tjenester og ytelser. Forskningen er praksisnær og empirisk orientert. Vi er opptatt av møtet mellom brukerne og tjenesteapparatet og hvordan sosialpolitiske virkemidler påvirker levekår og livskvalitet. Komparative tilnærminger er viktige og nødvendige.

Vår levekårsforskning i Norge har rettet seg mot geografisk avgrensede områder og mot særskilte grupper. Innenfor den levekårsorienterte delen av Fafos forskning har vi vært opptatt av fattigdom, ulikhet og variasjoner i levekår. Internasjonalt har Fafo en lang tradisjon med å gjennomføre levekårsforskning og det har vært gjennomført store husholdssurveys, samt mer begrensede temaorienterte studier.

Gruppa anvender et bredt spekter av metoder, både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Flere prosjekter benytter en kombinasjon av registerdataanalyser, spørreundersøkelser og mere kvalitative tilnærminger. Vi har mye erfaring med å arbeide i komplekse situasjoner og på å nå grupper som det er vanskelig å nå fram til med slike studier.

Nyheter om velferd og levekår

Hvilke tilpasninger fikk vi etter hevingen av aldersgrensene for stillingsvern?

fredag, 08 november 2019

Denne artikkelen, basert på en Fafo-rapport, viser at flere enn tidligere sto i jobb til en høyere alder i 2016 enn i 2015. Sysselsettingsøkningen kan likevel ikke tilskrives økte aldersgrenser. Disse førte heller ikke til redusert rekruttering av yngre seniorer, slik mange fryktet. Flere bedrifter har like fullt innført en lavere, bedriftsintern aldersgrense.

Fafo søker forskere

mandag, 28 oktober 2019

Fafo søker forskere innenfor følgende områder:

– integrering av etniske minoriteter

– velferd og organisering av offentlig tjenesteproduksjon

– fagopplæring og kompetanse i arbeidslivet

– utdanning og inkludering i skolen

– klima og arbeidsliv

– kollektive institusjoner i arbeidsmarkedet

Finanskrisa rammet seniorpolitikken, men førte ikke til tidligere avgang

torsdag, 26 september 2019

Norske virksomheters seniortiltak har til nå hatt begrenset sysselsettingseffekt. I en ny artikkel har Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen (OsloMet) undersøkt om finanskrisa i 2007/2008 kan være en del av forklaringen. Analyser av data fra perioden 2001–2010 tyder ikke på det. Forskerne fant imidlertid en noe lavere effekt av seniortiltak i private virksomheter som var rammet av finanskrisa. Situasjonen på arbeidsmarkedet har med andre ord en viss betydning, om enn i mindre grad enn en kanskje kunne forvente.

Bidrar til å spre «Ringer i vannet»

mandag, 23 september 2019

NHOs prosjekt rettet mot ungdom som sliter med å etablere seg i arbeidsmarkedet er en inspirasjonskilde for et nytt prosjekt i Sør-Europa. Spania, Italia, Hellas og Kypros samarbeider om tiltak for å få såkalte NEETs i jobb, med vekt på immigranter og kvinner mellom 25 og 29 år. Som representant for Norge deltar Fafos Anne Hege Strand. Hun vil følge det mangeårige prosjektet og delta på de årlige arbeidssamlingene.