Velferd

Forskergruppen velferd og levekår arbeider med velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt. Vi forsker på velferdspolitiske utviklingstrekk og utformingen av tjenester og ytelser. Forskningen er praksisnær og empirisk orientert. Vi er opptatt av møtet mellom brukerne og tjenesteapparatet og hvordan sosialpolitiske virkemidler påvirker levekår og livskvalitet. Komparative tilnærminger er viktige og nødvendige.

Vår levekårsforskning i Norge har rettet seg mot geografisk avgrensede områder og mot særskilte grupper. Innenfor den levekårsorienterte delen av Fafos forskning har vi vært opptatt av fattigdom, ulikhet og variasjoner i levekår. Internasjonalt har Fafo en lang tradisjon med å gjennomføre levekårsforskning og det har vært gjennomført store husholdssurveys, samt mer begrensede temaorienterte studier.

Gruppa anvender et bredt spekter av metoder, både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Flere prosjekter benytter en kombinasjon av registerdataanalyser, spørreundersøkelser og mere kvalitative tilnærminger. Vi har mye erfaring med å arbeide i komplekse situasjoner og på å nå grupper som det er vanskelig å nå fram til med slike studier.

Nyheter om velferd og levekår

Ny bok om tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid

onsdag, 18 desember 2019

Professor emerita Anne Marie Støkken ved UiA er redaktør for en ny bok om tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Boken er et resultat av INNOS-prosjektet som har gitt mange viktige forskningsbidrag, og Fafos Arne Backer Grønningsæter og Vidar Bakkeli bidrar.

Færre av de eldste seniorene i finansnæringen

torsdag, 12 desember 2019

Finansnæringa går mot strømmen ved at de har fått en mindre andel ansette over 62 år, ifølge en fersk Fafo-rapport. Dette er i strid med intensjonen ved å heve de bedriftsinterne aldersgrensene. Rapport-forfatter Tove Midtsundstad kommenterer utviklingen i en artikkel på Finansforbundet.no: – Det er jo en bransje som har hatt bedriftsintern aldersgrense veldig lenge, noe som kan kobles til at de lenge har hatt gode tjenenestepensjonsordninger for de ansatte. Det har også vært mange nedbemanningsrunder i næringen, framhever hun.

Samler kunnskap om unge i utsatte boområder

mandag, 09 desember 2019

På oppdrag fra IMDi har Fafo samlet kunnskap om årsaker til utenforskap blant unge i utsatte boområder i Skandinavia. Hvordan kan nabolaget man vokser opp i påvirke unges liv og framtidsutsikter – enten det gjelder familieliv, fritidsaktiviteter, utdanning, levekår eller kriminalitet og utenforskap? Forskningen viser at generelle levekårsutfordringer har betydning for unges utenforskap. Men også egenskaper knyttet til boområdet vil kunne spille inn. Et av hovedtiltakene mange byer benytter er områdesatsinger. Disse kan ha positive ringvirkninger. Samtidig er et gjennomgående funn i forskningen at når storsamfunnet definerer et område som «utsatt» vil dette kunne ha en egen negativ påvirkningskraft på unge som lever og bor i disse områdene.

Viktig bidrag til forståelse av hatefulle ytringer mot funksjonshemmede

onsdag, 04 desember 2019

Fafos Terje Olsen er sammen med Mark Sherry, Janikke S. Vedeler og John Eriksen redaktør for boken Disability Hate Speech. Boken er den første som helt eksplisitt fokuserer på hatefulle ytringer mot funksjonshemmede og søker å forklare hva dette er, hvorfor det er et viktig tema, hvilke lover som regulerer det og hvordan det skiller seg fra andre hatefulle ytringer. Boken er et viktig bidrag til økt forståelse av hat og fordommer mot funksjonshemmede.