Skip to main content

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.


   

Hovedtema er tidlig avgang fra yrkeslivet blant eldre arbeidstakere og virksomhetenes arbeid for å forebygge og/eller forhindre slik avgang. Prosjektets overordnede problemstillinger er å:  a) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftstrategier overfor denne arbeidstakergruppa, og  b) analysere i hvilken grad og på hvilken måte aktive tiltak kan motvirke de insitamenter som ligger innbakt i blant annet pensjonssystemet.

Problemstillingene vil bli belyst gjennom casestudier, analyse av data fra en virksomhetssurvey fra 2005, og analyser av koblede survey og registerdata.

 Arbeidet finansieres av Programmet for arbeidslivsforskning i Norges forskningsråd.

PhD-stipendiat (Fafo-forsker) Tove Midtsundstad er tilknyttet Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi

Veiledere er Axel West Pedersen (Institutt for Samfunnsforskning) og Arne Mastekaasa (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO).

Disputerte 23.9.2015 - http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/disputas-tove-irene-midsundstad-.html

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2005
  • Avsluttes:
    september 2015

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd

Fafo-utgivelser

Ekstern publisering og formidling