Migrasjon og integrasjon

Vår forskning er knyttet opp mot arbeidslinjen i norsk arbeids- og velferdspolitikk og belyser arbeidsmarkedssituasjonen for ulike grupper. Forskningsgruppen har et bredt sett av prosjekter om inkludering og eksklusjon i det norske arbeidsmarkedet. Sentrale spørsmål er: Hva kjennetegner et velfungerende arbeidsmarked? Hvordan kan sentrale aktører legge bedre til rette for utvikling og forvaltning av menneskelige ressurser?

Nyheter om migrasjon, integrasjon og kompetanse

Ny disputas: «Kontinuitet og endring. Familiepraksis og kvinners yrkesdeltakelse blant innvandrere i Norge»

onsdag, 08 april 2020

I Norge møter innvandrere en samfunnsmodell med en særegen kobling mellom arbeidsliv, familieliv og velferdsstat, samt en normativ forventning om at kvinner skal delta i arbeidslivet. I sin ph.d.-avhandling ved Universitetet i Oslo ser Hanne C. Kavli på hvordan innrettingen av velferdsstat og arbeidsliv kan forme ulike institusjonelle mulighetsrom og gjennom dette påvirke innvandreres holdninger til og praksiser rundt organiseringen av familielivet og kvinners lønnsarbeid. Kavli disputerer torsdag 16. april. Denne kan følges via videooverføring.

Kompetanse på flukt: Hvordan sikre den et hjem?

torsdag, 19 mars 2020

Kommuner som bosetter flyktninger og andre integreringsaktører ønsker mer systematisert og tilgjengelig kunnskap om medbrakt kompetanse blant flyktninger. Selv ønsker flyktningene å vite hvilke arbeidsmuligheter de har, og hvordan disse kan realiseres. I denne rapporten studeres to tiltak utformet for å møte disse behovene: kompetansekartlegging og karriereveiledning av flyktninger.

Rapporten finner at godt gjennomført kartlegging før bosetting kan bidra til et raskt og tilpasset opplæringstilbud, men det varierer hvor god informasjon som følger flyktningene i dag. Den drøfter også hvordan karriereveiledningen kan bli bedre.

Ny rapport: På rett hylle? Mentoring som en vei inn i arbeidslivet

onsdag, 04 mars 2020

Denne rapporten er en evaluering av ordningen der mentor- eller traineeprogrammer for «personer med innvandrerbakgrunn» kan søke delfinansiering fra IMDi. Det overordnede spørsmålet som stilles er hvorvidt denne ordningen er et egnet virkemiddel for å nå målsettingen om «å øke sysselsettingen av innvandrere», og om dette i neste omgang kan bidra til å fremme mangfold i arbeidslivet.

Skoleeksperiment i Oslo: Ennå ingen bevis på matte-løft

tirsdag, 11 februar 2020

Oslo-skolen innførte fra 2016 et forsøk rettet mot elever ved ungdomsskole og videregående som sleit med matematikken. Tiltaket besto av lærerkursing og etablering av egne gruppeundervisninger. I samarbeid mellom Fafo, SSB og danske DPU har eksperimentet blitt evaluert. I rapporten deler tre Fafo-forskere funn fra kvalitative intervjuer med elever, lærere og øvrig stab ved skolene. Tross lovende tegn, finner hverken den kvalitative (Fafo) eller kvantitative (SSB) på kort sikt entydige bevis på økt sannsynlighet i elevens evne til å bestå videregående som følge av tiltaket.