Skip to main content

Våre forskningstema

Arbeidsliv | Globale studier | Kompetanse | Migrasjon og integrering | Velferd

Fafo utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk.

Om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping – nasjonalt og internasjonalt.

På sidene nedenfor har vi samlet informasjon om forskningstemaer som er sentrale for Fafo.

Her får du en oversikt over relevante forskere, publikasjoner og annen formidling i Fafo-regi.

Utvid tematittelen for å lese mer og gå videre til selve temasiden.

Arbeidsliv

Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge. Svært mange har bosatt seg fast her i landet. I tillegg har det kommet et stort antall personer på korttidsopphold, som enten pendler eller som er her i landet på oppdrag med sin utenlandske arbeidsgiver. Innvandringen gir norske bedrifter tilgang til etterspurt arbeidskraft, men fører også til problemer med lavlønnskonkurranse og økt arbeidsmarkedskriminalitet.

Den nordiske modellen

De nordiske landene troner øverst på internasjonale kåringer for levestandard, noe som forklares med den nordiske samfunnsmodellen. Sentrale trekk ved modellen er økonomisk styring, offentlig velferdspolitikk, sterke parter og et organiserte arbeidsliv. Disse elementene skal sikre økonomisk vekst, sysselsetting, koordinert lønnsdannelse, universelle velferdsordninger og samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Modellen har vist seg levedyktig gjennom kriser, og har klart å kombinere effektivitet og likhet.

Lokalt partssamarbeid

Samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassene er et kjernepunkt i den norske arbeidslivsmodellen, og en sentral del i hovedavtalene inngått mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Begge parter har rettigheter og plikter, og samarbeidet bygger på felles ansvar for et rettferdig og produktivt arbeidsliv. Det dreier seg både om innflytelse for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsstokken som helhet. Partssamarbeidet handler blant annet om å inngå kompromisser til beste for virksomheten, for eksempel gjennom omstillinger og nedbemanninger, kompetanseheving og økt produktivitet. Dette arbeidet foregår både i formelle og uformelle fora.

Lønns- og arbeidsvilkår

Historisk sett har norsk arbeidsliv vært kjennetegnet av små lønnsforskjeller og relativt gode arbeidsvilkår. Arbeidslivets parter og reguleringsmekanismer i form av tariffavtaler og medbestemmelse, samt myndighetenes bidrag gjennom lovverk og som sentral aktør i trepartssamarbeidet har vært med på å sikre det.

Ny teknologi

Ny teknologi gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver på bedre og mer effektive måter enn tidligere, men kan også endre verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Digitalisering og automatisering i industrien og plattformøkonomi, også kalt delingsøkonomi, er sentrale stikkord. En bekymring er knyttet til om mange arbeidsplasser vil gå tapt med denne utviklingen. En annen problemstilling er hvordan arbeidstakerne skal få god nok kompetanse til å takle nødvendige omstillinger.

Organisering og tariffavtaler

Organisasjonene i arbeidslivet (partene), tariffavtaler og lønnsoppgjør utgjør det som kalles det kollektive arbeidslivet. Høy organisasjonsgrad og tariffavtaledekning er en forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen. Sentralt er også de kollektive institusjonene som legger til rette for at partene kommer til enighet om nye tariffavtaler, og at arbeidskonflikter finner sin løsning. Samtidig viser både norsk og internasjonal forskning at de kollektive institusjonene er under press, blant annet på grunn av fallende organisasjonsgrader og ved at færre virksomheter dekkes av tariffavtale

Globale studier

Anstendige arbeidsforhold

Job creation is one of the most pressing challenges confronting policy makers world-wide. Jobs complete with appropriate compensation, social security, labor rights, social dialogue, and opportunities for economic mobility are necessary part of sustainable economic growth.

Ansvarlig næringsliv
For more than a decade, Fafo's research into responsible business has focused on  business practice in its regulatory and social context, through scholarly and applied research and through an active engagement with business, government and civil society.
Fred og stabilitet

Fafo's research programme on peace and stabilization focuses on the dynamics and consequences of evolving doctrine and practice in peacekeeping, peacebuilding, and stabilization operations.

Global helse

Fafos helserelaterte forskning fokuserer på sosiale dimensjoner av helseproblemer, inkludert ulikhet, sårbarhet, mestringsstrategier og tilpasning. Vårt mål er å fremme forskning av høy kvalitet og evalueringer for å forbedre og redusere ulikheter i folks helse og tilgang på helsetjenester. Vi har et særlig søkelys på marginaliserte grupper, deriblant populasjoner i konflikt og sårbare områder.

Kina

Fafo har vært aktive i Kina siden 1994 og utviklet et nært og konstruktivt samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina fokuserer på sosial, økonomisk og politisk utvikling med særlig vekt på fordeling, sårbarhet, sosial bærekraft og hvordan sosiale endringer påvirker husholdninger. Vi utfører også politikkanalyse og deltar aktivt i dialog med kinesiske beslutningstakere og forskere.

Midtøsten og Nord-Afrika

Fafos forskning på Midtøsten og Nord-Afrika ser på dynamikken bak konflikter og fredsbygging. Vi er spesielt opptatt av hvordan sivilbefolkningen håndterer og påvirkes av konfliktene, og hvordan disse bidrar til samfunnsutvikling og politiske forhold.

Nye økonomier

Suksessen til fremvoksende økonomier som Kina, Brasil, Russland, India og Tyrkia endrer selve strukturene og dynamikken i internasjonale relasjoner. Gjennom utstrakt feltarbeid og prosjekter knyttet til politisk dialog ser vi at den kunnskapen Fafo har om nasjonale forhold er grunnleggende for å forstå utvikling, utenrikspolitiske prioriteringer, hvordan fremvoksende økonomier velger å delta i det internasjonale samfunnet, deres spesifikke interesser og hvordan dette gjenspeiler seg i maktdynamiske forhold.

Sahel og Afrika sør for Sahara

Utstrakt feltarbeid står sentralt i Fafos forskningsarbeid i Sahel og Afrika sør for Sahara. Vi kombinerer kvantitative og kvalitative metoder for å produsere kunnskap av høy kvalitet og relevans.

Utdanning, og barn som ikke går på skolen

Unesco’s Global Monitoring Report for 2014 viser at mer enn 50 millioner barn i verden fortsatt ikke går på skolen. Om lag en tredjedel av de barna som ikke går på skolen bor i konflikt- eller sårbare land. Ifølge ILO er 168 millioner involvert i barnearbeid.

Vold og konflikter

How do violence and conflict impact individuals, communities and institutions?

Kompetanse

Fag- og yrkesopplæring

Utdanning er et viktig politisk virkemiddel for å oppnå høy deltakelse i arbeids- og samfunnslivet, og offentlig finansiert utdanning er et kjerneelement i den nordiske velferds- og arbeidslivsmodellen. I Norge har retten til gratis videregående opplæring bidratt til at nesten alle unge går rett fra ungdomsskolen og over i videregående opplæring. Om lag halvparten av elevene begynner på en yrkesfaglig utdanning. Fag- og yrkesopplæringen utgjør derfor en viktig del av utdanningssystemet.

Gjennomføring og frafall

Frafall fra videregående opplæring er blant de store politiske bekymringene i det moderne Norge. For den enkelte kobles manglende dokumentert kompetanse til utenforskap og levekårsutfordringer. På samfunnsnivå utfordrer frafall idealer om individenes bidrag til effektivitet og verdiskaping.

Kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Arbeidslivet er i rask endring, noe som forutsetter læring gjennom arbeid. Det er ulike vilkår og rammebetingelser for kompetanseutvikling på arbeidsplassene. Norsk arbeidskraft er dyr uansett utdanningsbakgrunn, og lønnsforskjellene er moderate. Det har gjort det lønnsomt for bedriftene å satse bredt på kompetanseutvikling og arbeidsbesparende teknologi. I de siste årene har digitaliseringen skapt nye behov for opplæring, selv om det er vanskelig å si hvor stort behovet er og blir framover.

Livslang læring

Endringer i arbeidsoppgaver og ny teknologi krever livslang læring. Voksnes deltakelse i det formelle utdanningssystemet for å få etter- og videreutdanning, er som regel avhengig av et godt samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssystemet. I Hovedavtalen mellom LO og NHO er kapittelet om kompetanseutvikling viet til etter- og videreutdanning. Den viser til at det er bedriftens ansvar i samarbeid med de ansatte å foreta kompetansekartlegging og initiere eventuelle tiltak.

Skoleutvikling og elevenes læring

Norsk skole er gjenstand for en rekke tiltak, både fra nasjonalt og lokalt nivå, som er ment å forbedre elevenes læring, læringsmiljø og psykososiale miljø. Evaluering av slike tiltak er viktig for å kunne vurdere om de virker etter intensjonen, og for å bygge opp en bred kunnskapsbase. Slik evaluering er knyttet både til implementeringen og utfallet av ulike tiltak. Bidrar de til bedre læring, og skaper de varig forbedring på den enkelte skole? Her er vi også opptatt av læreren som profesjonsutøver.

Migrasjon og integrering

Arbeidslivsintegrering

Fafo forsker på innvandreres og etniske minoriteters møte med, og deltakelse i, det norske arbeidsmarkedet. Vi studerer inkluderings- og ekskluderingsprosesser i arbeidslivet, blant annet i ansettelser. Fafo gjennomfører også prosjekter om hva som forklarer og preger innvandreres yrkesdeltakelse og arbeidsforhold, herunder betydning av kjønn og familiepraksiser, helse, innvandreres kompetanse og kravene i arbeidslivet.

Barn av innvandrere

En stadig større del av Fafos integreringsforskning handler om hvordan det går med innvandrernes barn som vokser opp i Norge. Sentrale temaer spenner fra hvordan de klarer seg i utdanning og arbeidsliv, via endringer og tilpasninger med tanke på holdninger og identitet, opplevelser av diskriminering og utenforskap – til spørsmål om familieliv, tvangsekteskap og sosial kontroll. Deres skjebne omtales gjerne som den virkelige testen på det norske samfunnets langsiktige bærekraft og evne til inkludering i møte med økt migrasjon og mangfold.

Det flerkulturelle samfunnet

Fafo har de siste årene gjennomført en rekke prosjekter som handler om de kulturelle dimensjonene ved integreringsprosessen. Dette inkluderer islams plass i det flerreligiøse Norge og forholdet mellom myndigheter og nye religiøse minoriteter; studier av verdier, tillit og familieorganisering i ulike deler av innvandrerbefolkningen; organisering av offentlige tjenester og tilbud rettet mot en kulturelt stadig mer mangfoldig befolkning; og majoritetens holdninger til minoriteter og mangfold.

Integrering og kompetanse

Integrering handler i stor grad om deltakelse i arbeidsliv og utdanning.  For mange voksne innvandrere er kompetansehevende tiltak avgjørende for å en vellykket integrering på arbeidsmarkedet. Ofte omtales innvandrere og barn av innvandreres utdanningsoppnåelse som et av de viktigste målene på vellykket integrering. Fra politisk hold er det å få innvandrere og etterkommere til å klare seg godt i det norske utdanningssystemet derfor et høyt prioritert område. 

Migrasjon
Fafo har et av Norges største forskningsmiljøer for migrasjonsforskning. Vi forsker på de fleste deler av migrasjonsprosessen, fra migrasjonsbeslutningen og forhold i avsenderland og flyktningleirer, til møtet med asyl- og mottakssystemene eller arbeidsmarkedet i Europa. Dette gir Fafo en helhetlig tilnærming til migrasjonsfeltet som man finner i svært få forskningsmiljøer, i Norge så vel som internasjonalt.
Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Utforming av offentlig politikk på integreringsfeltet, samt hvordan ulike politiske virkemidler påvirker deltakelse og tilhørighet i det flerkulturelle Norge, står sentralt i Fafos forskning. Vi studerer målsetninger, gjennomførbarhet og effektivitet av tiltak, men også brukermedvirkning og brukererfaringer, og etiske implikasjoner av å anvende ulike virkemidler. Flere av våre prosjekter handler om hva som skjer i møtene mellom ulike deler av velferdsstaten og sårbare grupper som for eksempel flyktninger.

Ukraina og ukrainske flyktninger

Fafo forsker på en rekke ulike spørsmål knyttet til Ukraina-krigen, med særlig vekt på migrasjon og migranter. Vi har også utført noe forskning på spørsmål som gjelder Ukraina og ukrainere forut for krigsutbruddet.Velferd

Forum for innovasjon i velferd
Fafos arena for utvikling av ideer og nytenkning innenfor velferdsområdet.
Inkluderende arbeidsliv

For at velferdsstaten skal kunne opprettholde gode velferdsordninger og velferdstjenester er det nødvendig å ha et godt fungerende arbeidsmarked med høy grad av arbeidsinkludering. En utfordring for den norske velferdsmodellen er at det i årene fremover blir relativt færre i yrkesaktiv alder, samtidig som det er høye forventninger til velferdstjenestenes omfang, kvalitet, og tilpasninger til den enkeltes behov.

Levekår og fattigdom

Gode levekår, bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering er grunnleggende velferdspolitiske mål i norsk velferdspolitikk. Dette er mål som også uttrykkes i FNs bærekraftsmål.

Pensjon

Vi forsker på pensjon og trygdeytelser. Dette inkluderer forskning på folketrygdens alderspensjon og uføretrygd, tjenestepensjoner i privat og offentlig sektor og den avtalefestede pensjonsordningen. Forskningen er rettet mot utbredelsen og bruken av ulike pensjonsordninger (pensjoneringsadferd) og deres fordelingsvirkninger. Vi er opptatt av utforming og organisering av de ulike delene av pensjonssystemet og samspillet mellom de ulike pensjonsordningene. Et særlig søkelys er rettet mot de arbeidsmarkedsbaserte pensjonene, AFP og tjenestepensjonsordningene, samt partenes rolle.

Seniorpolitikk

Virksomheters seniorpolitikk, eldres yrkesdeltakelse og pensjoneringsadferd er et viktig forskningstema på Fafo. Vi har bred metodisk og teoretisk kompetanse innen feltet og godt utbygde nasjonale og internasjonale nettverk.

Tjenester og tjenesteutvikling

Velferdsordningene er komplekse og sammensatte, og er organisert i ulike sektorer, forvaltningsnivåer, etater og tjenester. Dette sikrer høyt spesialiserte velferdsordninger og gode tjenestetilbud til mange. En sektoriserte velferdsstaten møter imidlertid utfordringer når oppgavene som skal løses er komplekse og krever innsats fra flere velferdsområder samtidig, eller når brukerne har sammensatte behov og trenger flere tjenester samtidig.