Migrasjon og integrasjon
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Vår forskning er knyttet opp mot arbeidslinjen i norsk arbeids- og velferdspolitikk og belyser arbeidsmarkedssituasjonen for ulike grupper. Forskningsgruppen har et bredt sett av prosjekter om inkludering og eksklusjon i det norske arbeidsmarkedet. Sentrale spørsmål er: Hva kjennetegner et velfungerende arbeidsmarked? Hvordan kan sentrale aktører legge bedre til rette for utvikling og forvaltning av menneskelige ressurser?

Nyheter om migrasjon, integrasjon og kompetanse

Ny rapport sjekker tempen for fornyelse av yrkesfagene

onsdag, 13 november 2019

I regi av EUs Erasmus+-prosjekt «TRACK-VET», har Fafo skrevet en egen landrapport om yrkesfagene i Norge. Rapporten skisserer hvordan den planlagte nye læreplanen kan legge mer vekt på «tverrgående nøkkelkompetanser». Det vil si demokratiske og sosiale ferdigheter, kritisk tenkning, digital kompetanse og «å lære å lære». Rapporten bygger på litteraturstudier og statistikk og en rekke intervjuer med representanter for utdanningsmyndighetene, fagbevegelsen og andre sentrale organisasjoner – samt politikere og lærere. Den er skrevet på engelsk.

OPPTAK: Flyktningpolitikk i Europa og i nærområdene – trender og scenarier

torsdag, 07 november 2019

De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

Seminaret ble holdt på engelsk og kan ses igjen på Fafo-tv.

Forteller om barn av innvandreres ambisiøse utdanningsvalg

fredag, 18 oktober 2019

Barn av innvandrere blir ofte møtt med holdninger om at utdanningsvalget deres er et resultat av en streng familiekultur. Selv er de imidlertid opptatt av at de har gjort et selvstendig valg, sier forsker Marianne Takvam Kindt i et omfattende intervju på kifinfo.no.

Tre forslag for bedre integrering

fredag, 11 oktober 2019

På oppdrag fra IMDi har Fafo og Frischsenteret sett på hvordan økonomiske insentiver kan bidra til å bedre innsatsen for integrering. Forskerne kommer i rapporten med tre forslag. Resultatbonus til deltakere i norskopplæring, kommunal resultatbonus knyttet til norskopplæringen, og kommunal bonus for oppstart og gjennomføring av tilrettelagt videregående opplæring for voksne deltakere i introduksjonsprogram. I rapporten drøftes også fordeler, ulemper og praktisk gjennomføring ved de ulike modellene.