• Bærekraftsmål 03: God helse og livskvalitet

  • 38 prosjekter

Visjon2030 Formative Dialogue Research

The VISJON2030 initiative is setup to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway.

Vanskelig bosettbare – et forprosjekt

Oslo kommune har sammen med Fafo fått forprosjektmidler fra programmet FORkommune i Forskningsrådet til prosjektet Vanskelig bosettbare.

Følgeevaluering av Nordisk 0-24-samarbeid

Nordisk 0-24 er et nordisk samarbeid om hvordan utvikle bedre tjenester til utsatte barn, unge og deres familier gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.

Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Virker tiltakene?

Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering.

Prosjektnyheter