Skip to main content

Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?


Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

Spørsmål vi undersøker er blant annet:

 • Er midlertidig ansettelse et springbrett inn i stabile eller faste jobber, eller en blindgate som låser folk inn i en runddans av korttidsjobber?
 • Hva er grunnene til at arbeidsgivere ansetter arbeidstakere på midlertidige kontrakter og hvordan påvirkes slike beslutninger av reglene for stillingsvern?
 • Hvordan varierer sjansene for å gå fra midlertidig til fast jobb mellom Norge og Sverige – og hvordan endres sannsynligheten for slike overganger hvis vilkårene for midlertidige ansettelser liberaliseres? 
 • Er det lettere for midlertidig ansatte enn for arbeidsledige å finne stabilt arbeid?

Årsaken til at vi sammenligner Norge og Sverige er at landene har en rekke likhetstrekk, samtidig som reglene for bruk av midlertidige ansettelser er langt mer liberale i Sverige enn i Norge.

Tredelt prosjekt

Prosjektet bygger på tre hovedmoduler:

 • En komparativ kvantitativ analyse av utviklingen i arbeidsmarkedstilknytning for midlertidig ansatte og sammenliknbare ledige over en periode på syv år.
 • En komparativ kvalitativ studie av hvorfor virksomheter bruker ulike typer midlertidige arbeidskontrakter og hvordan disse grunnene påvirkes av endringer i regelverket.
 • En kvantitativ studie av hvordan virksomhetenes bruk av midlertidige ansettelser påvirker sammensetningen av arbeidsstokken og mobilitet inn og ut av virksomheten.

Datakilder

I de komparative kvantitative analysene vil vi kople informasjon om personers tilknytningsform fra arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) med data fra offentlige sysselsettingsregistre som gir informasjon om deres arbeidsmarkedstilknytning over tid.

Vi vil også kople på data som kan belyse hvordan forskjeller og endringer i reglene for stillingsvernet, samt variasjoner i konjunkturer og jobbsøkernes kompetanse, erfaring med mer påvirker slike beslutninger i ulike virksomheter og bransjer.

Analysene skal gjennomføres både på svenske og norske data. Slik informasjon vil bli supplert med intervjuer med arbeidsgivere i utvalgte bransjer for å finne ut hva som påvirker arbeidsgivernes bruk av midlertidige stillinger og hvorfor de tilbyr slike jobber til noen og fast jobb til andre.

Prosjektet avsluttes i desember 2018.

Publisering og omtale i media

I media:

 • Intervju med Jørgen Svalund NRK 16. august 2017, «Krangler om regel som ingen bruker».
 • Intervju med Jørgen Svalund, NRK P1s program Her og Nå hovedsending 15. november 2016, Innslag «Sysselsetting og yrkesvalg».
 • Intervju med Jørgen Svalund, Klassekampen 7. mai 2017, «Jobbtiltaket treffer ikke».
 • Intervju med Jørgen Svalund, Aftenposten papir og på nett 17. august 2017, «1 av 10 unge er arbeidsledige: – Om jeg kan satse på noe som gir meg glede, er det verdt risikoen». 
 • Intervju med Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. NRK P3, Dokumentar, «Midlertidig».

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  august 2014
 • Avsluttes:
  april 2020

Oppdragsgiver

 • VAM-programmet, Norges forskningsråd
  Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Partnere

 • Institutionen för Arbetsvetenskap och Sociologi, Universitet i Gøteborg.

Bærekraftsmål

Ekstern publisering og formidling