Skip to main content


Research area:

Vocational education and training - VET

Education is an important political tool for achieving high participation in working life and society, and publicly funded education is a core element in the Nordic welfare and working life model. In Norway, the right to free upper secondary education has contributed to almost all young people going straight from compulsory education to upper secondary education. About half of the students start a vocational education.

The Norwegian VET model stands out in an international context. The model is based on the classic apprenticeship tradition, where employers are responsible for a large part of the training. The social partners have an influence on the content of education through established structures for tripartite cooperation. At the same time, public authorities have more responsibility than is common in countries with a more traditional vocational training model, such as Germany, Austria and Switzerland.

Vocational education and training has been an important field of research at Fafo since the early 1990s. The research topics include the status of tripartite cooperation in VET, the potential for increasing the number of apprenticeships, the labor market for newly qualified skilled workers, and prerequisites for the establishment of new occupations within the VET system.


Ongoing projects

New ways to qualify in the health and care sector
FoU-prosjekt som skal undersøke om en ny stillingskategori og kvalifiseringsløp for nivået mellom ansatte uten formell helsefaglig kompetanse og helsefagarbeidere kan bidra til bedre oppgaveløsning, mer personell i helse-omsorgstjenesten og mindre utenforskap.
Online Higher Vocational Education: Opportunities and Limitations
Dette prosjektet utforsker mulighetene og utfordringene ved nettbasert fagskoleutdanning, med søkelys på tekniske fag samt helse- og velferdsfag.
Engaging workplaces: A social partners perspective on youth activation

Hvordan kan arbeidsplasser – bestående av arbeidsgivere, ansatte og organisasjonsstrukturene disse befinner seg i – utformes for å legge til rette for vellykket inkludering av sårbare ungdommer som sliter med å få ordentlig fotfeste i arbeidsmarkedet?

School4Work

School4Work er et NFR-finansiert samarbeidsprosjekt mellom OsloMet Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Fafo, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Prosjektet handler om yrkesfagelevers overgang fra opplæring i skole til læretid i bedrift. Det skal frambringe kunnskap om forhold som påvirker overgangen, med særlig vekt på yrkesfaglærerne kan bidra med. Fafo deltar i to arbeidspakker, én om hva yrkesfaglærere gjør for å forberede elever på læretida og én om arbeidsgivernes beslutninger om å tilby læreplass, og leder den sistnevnte.

SUNREM – sustainable remote nordic labour markets
SUNREM utforsker muligheter og utfordringer for bærekraftig deltakelse i arbeidsmarkedet i avsidesliggende områder i Norden, sett i lys av globale megatrender.
Skills reform for workers: What can we learn from the Nordic Countries?

Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over kompetansepolitiske tiltak rettet mot faglært og ufaglært arbeidskraft i de nordiske landene de siste 10-15 årene. Oversikten skal også si noe om erfaringer med ulike typer tiltak.

Skills2Capabilites

Fafo deltar i et større forskningsprosjekt kalt Skills2Capabilities som er finansiert gjennom EUs Horizon Europe program. Skills2Capabilities er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i åtte europeiske land. Prosjektet dreier seg om hvordan kompetanseutviklingssystemene i europeiske land kan bli bedre til å utvikle relevant kompetanse og unngå kompetansegap i et arbeidsmarked preget av hyppigere endringer i teknologi og arbeidsformer

The role of the master craftsman in the labour market and in skills development in Norway

Fafo gjennomfører et forskningsprosjekt om mesterbrevets rolle i arbeidslivet og i utviklingen av kompetanse i samfunnet. Prosjektet skal gi informasjon om det norske mesterbrevets rolle sammenlignet med andre europeiske land. Det skal også gi kunnskap om hva mesterbrevet betyr for den enkelte og i hvilken grad mesterbrevet har gitt grunnlag for nye bedriftsetableringer og for inntak av lærlinger.

National Correspondent EUROFOUND

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Evaluation of the upper secondary education reform "Fagfornyelsen"

Fafo, NIFU og Oslo Met gjennomfører en samlet, helhetlig evaluering av fagfornyelsen i yrkesfag. Fagfornyelsen medfører viktige endringer av innhold og struktur i yrkesfagene i videregående skole.

Development of an experiment with scholarships for skilled workers

Det skal utvikles en eller flere modeller for utprøving av stipend til fagarbeidere. Modellen(e) skal kunne implementeres og effektevalueres, fortrinnsvis gjennom et randomisert kontrollert forsøk (RCT).

Moving trades – National skills regimes in transnational labour markets

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

The LO panel
Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012. Det består av drøyt 3000 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund, som får spørsmål om forhold på arbeidsplassen og aktuelle temaer. Undersøkelsene administreres og gjennomføres av Fafo og finansieres av LO.

Fafo publications

Articles and book chapters

Completed projects

Regional tripartite cooperation on vocational education and training

Tema for prosjektet er samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet om styringen og utviklingen av fag- og yrkesopplæringen på regionalt nivå. Vi vil legge særlig vekt på arbeidet i yrkesopplæringsnemndene.

Evaluation on NOKUTs recognition of foreign vocational education and training

Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde derfor vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016. NOKUT ble satt til å forvalte ordningen.

Survey among Norwegian youth

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse blant et representativt utvalg av ungdom mellom 16 og 25 år. Målet er å få kunnskap om unges ambisjoner og meninger. Temaer er utdanning, yrkesvalg, holdninger til fagbevegelse og sentrale politiske spørsmål.

Consequences and management of the outbreak of the corona virus in upper secondary education

Formålet med prosjektet er å samle systematisk kunnskap om hvordan ulike måter å håndtere utbruddet av koronaviruset og stengningen av skoler har påvirket elevenes motivasjon, læring og muligheter for å gjennomføre videregående opplæring.

Learning all your life - a follow-up evaluation

Som ledd i kompetansereformen Lære hele livet er det etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Fafo skal evaluere bransjeprogrammene på oppdrag for Kompetanse Norge.

Apprenticeship funding
Fafo skal gjennomføre en utredning av en innbetalingsordning for lærlinger.
The contribution of skilled workers and apprentices in innovation processes
Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt.
How does new technology in retail affect employment?
Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.
Digitalization of maritime industries
Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Nå står imidlertid de maritime aktørene overfor store endringer som følge av økende digitalisering.
Skilled worker tracking survey

Innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.

Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET

Prosjektet handler om hvordan tverrgående nøkkelkompetanser, som entreprenørkompetanse, sosiale ferdigheter og initiativ- og demokratikompetanse, blir utviklet, vurdert og validert i fagopplæringssystemet.

Motivation and ability: Youth inbetween school, friends and familiy

Hensikten med prosjektet er å bidra til å øke andelen som fullfører videregående opplæring.

Changing role of VET

Om eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå og yrkesfaglig videreutdanning

Evaluating the absence limit in upper secondary school
Formålet med  prosjektet er å evaluere hvilken innvirkning fraværsgrensen har på utviklingen av fravær og frafall, hvordan fraværsgrensen implementeres, fortolkes og praktiseres lokalt, og hvilke konsekvenser en fraværsgrense har både for elever og andre grupper.
Læringsutbytte i varehandel

Virke skal gjennomføre et prosjekt for å utvikle metoder for å beskrive og dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandel.

Professional development for vocational teachers

Hva slags kompetanse må yrkesfaglærere ha for å kunne gi undervisning som oppleves som relevant både for elever og for arbeidslivet?

Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen - status og utfordringer

Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om partssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen i Norge og aktuelle utfordringer knyttet til dette samarbeidet.

Recruitment to vocational education and training in design, arts and crafts

Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre forståelse for ulike forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design- og håndverksfagene.

Apprenticeships in the education program for restaurant and food processing

Formålet med prosjektet er å få bedre kunnskap om hva som karakteriserer gruppen med elever som ikke får lærlingkontrakt.

Samsvar mellom tilbud og etterspørsel i fag- og yrkesopplæringen?

Fafo skal samarbeide med NIFU om et forskningsoppdrag om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Målet er å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for en gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Betydningen av arbeidsgivers/kommunenes satsing på rekruttering av fagarbeidere

I prosjektet rettes oppmerksomheten mot kommunenes satsing på inntak av lærlinger og rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere til barnehager, skolefritidsordninger, skoler og ungdomsklubber. Hovedformålet med undersøkelsen vil være å få ny kunnskap om hvilken betydning fagarbeidernes kompetanse har for kvaliteten i tjenestene, sett fra arbeidsgivers side. En undersøkelse om fagopplæring i kommunesektoren som ble gjennomført i 2011, viste at over halvparten av oppvekstsjefene mente det ville gi økt kvalitet i tjenestene om flere ansatte fikk fagbrev . Samtidig viste undersøkelsen at det var store forskjeller mellom kommunene når det gjaldt kvalifisering og rekruttering av fagarbeidere. I tillegg til å gi ny kunnskap om sammenhengen mellom rekruttering av fagarbeidere og kvaliteten i tjenestene, vil en ny spørreundersøkelse rettet mot arbeidsgiverne i 2015 vise i hvilken grad og i hvilken retning arbeidsgivernes rekrutteringspraksis og vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget har endret seg i løpet av de siste fire årene.

Youth and educational choice

Det skal gjennomføres en studie av utdanningsvalg i videregående opplæring, med fokus på helse- og oppvekstfag. Et viktig formål med studien er å få en bedre forståelse for ulike forhold som har betydning for elevenes valg av utdanning, hvordan elevene selv opplever sitt eget informasjonsbehov, og hvordan dette behovet blir ivaretatt av skolen og andre aktører. En god forståelse av disse forholdene er viktige for å øke rekrutteringen og sikre tilgangen på kvalifiserte fagarbeidere til helse- og oppvekstsektoren i årene framover.

Qualifying students for apprenticeship or bridging courses

Fafo foretar i perioden 2014-2016 en kartlegging av utprøvingen av ulike modeller for å kvalifisere elever etter yrkesfaglig Vg2. Overgangen mellom Vg2 i skole og læretiden i bedrift (Vg3) er en viktig fase i det yrkesfaglige utdanningsløpet. I prosjektet kartlegger Fafo erfaringene med to ulike modeller for å gjøre elever bedre i stand til å skaffe seg læreplass. Etter Vg2 er det en del elever som velger å ta påbygging (Vg3) for å oppnå generell studiekompetanse i stedet for å gå ut i lære. Imidlertid er dette krevende og en god del elever stryker eller faller fra opplæringen. Som et ledd i prosjektet kartlegger Fafo også to ulike modeller for å styrke elevenes evne til å fullføre og bestå påbygg.

Dual VET-models with more frequent changes of learning arenas

Fafo evaluerer forsøk med vekslingsmodeller som alternativ til den eksisterende 2+2-modellen som opplæringsmodell for yrkesfaglig videregående opplæring. I 2+2-modellen er elevene først to år i skole med noen praksisperioder, fulgt av to år som lærling i bedrift. I vekslingsmodellene er det hyppigere skifter mellom læring i skole og bedrift. Evalueringen foregår i perioden 2014-2018 og skjer i samarbeid med NIFU.

Adult learning, vocational skills and labour market outcomes

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

Alternatives to apprenticeship for VET students

Vi evaluerer et prosjekt hvor fem fylkeskommuner tilbyr et forsterket alternativt tilbud om opplæring for elever som har fullført to år yrkesfaglig opplæring, men ikke har fått tilbud om lærlingplass.