logo fafo 194x64
Tone Fløtten
+47 41695724

Prosjektleder, aktive prosjekter

Prosjektleder, fullførte prosjekter

Prosjektdeltaker, aktive prosjekter

Prosjektdeltaker, fullførte prosjekter

Daglig leder

Dr. polit., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Tone Fløtten har jobbet med velferdsforskning i en årrekke, og hun har særlig konsentrert seg om forskning på fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

Fløtten har omfattende erfaring fra forskning, forskningsledelse og formidling. Hun har vært leder for en rekke prosjekter, nasjonale så vel som komparative. I tillegg har hun erfaring fra redaksjonsarbeid, hun har flere styreverv, hun er medlem i Strategic Advisory Board for Dansk Sosialforskning (SFI), hun sitter i Divisjonsstyret for Vitenskap i Norges Forskningsråd, og hun har vært medlem og nestleder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Hun var også medlem i Fordelingsutvalget, og i det danske Ekspertudvalget om fattigdom.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Fløtten. T. (2013). Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det? I Barn i Norge 2013. Voksne for Barn.

 • Torp, S., Gudbergsson, S. B., Dahl, A. A., Fosså, S. D. & Fløtten, T. (2011). Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 39 (Suppl 6), 33–42.

 • Thorsen, L., Gjerset, G. M., Loge, J. H., Kiserud, C. E., Skovlund, E., Fløtten, T. & Fosså, S. S. (2011). Cancer patients’ needs for rehabilitation services. Acta Oncologica, 50, 212–222.

 • Gudbergsson, S. B., Torp, S., Fløtten, T., Fosså, S. D., Nielsen, R. & Dahl, A. A. (2010). A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment. Acta Oncologica, 2010; Early Online, 1–9.

 • Fløtten, T. (2009)."Barnefattigdom". I: Tone Fløtten (red): Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk

 • Nuland, B. R. Fløtten, T. & Backe-Hanssen, E. (2009). Kommunenes arbeid med barnefattigdom. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Mellom menneske og samfunn II. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk. I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Sociologi og socialantropologi. Mellom mennesker og samfund. København: Munksgaard Danmark.

 • Fløtten, T., Axel West Pedersen & Ivar Lødemel (2009). Når problemet er fattigdom. I B. R. Nuland, B. S. Tranøy & J. Christensen (red.), Hjernen er alene - institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Fløtten, T. & Kavli, H. C. (2009). Barnefattigdom og sosial deltakelse. Kap. 6 i T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2009). Når kan barn kalles fattige. En opinionsbasert tilnærming. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2008). Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår. Resultater fra en spørreundersøkelse. I I. Harsløf & S. Seim (red.),  Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Dahl, E., Fløtten, T. & Lorentzen, T. (2006). Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data. Journal of Social Policy Vol. 37, No. 2.

 • Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T. (2007). Bokanmeldelse: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

 • Fløtten, T. (2007). Book review: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

 • Fløtten, T. (2007). "Ulikhet og sosial fordeling" I: Jon Erik Dølvik m.fl (red): Hamskifte – den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademiske

 • Sletten, M., Bakken, A. & Fløtten, T. (2004). Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 4(2), 55-76.

 • Fløtten, T. (2003). "Hvordan har de fattige det?". Samfunnsspeilet 6/2003

 • Fløtten, T. (2003)."Fattigdom i en velferdsstat". Tidsskrift for velferdsforskning 2/2003, pp 71-89

 • Fløtten, T. & Aasland, Aa. (1999). Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia”, Europe-Asia studies, Vol. 53, No. 7, 2001, 1023-1049

 • Fløtten, T. (1989). Mannifest. En kritikk av mannsrolleutvalgets foreløpige statusrapport. Bokanmeldelse. Sosiolognytt, 3/1989.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Fløtten, Tone (2017). Den norske modellen i et oppvekstperspektiv. I: Oppvekstrapporten 2017. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bøker

 • Fløtten, T. (red.) (2009). Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk.

 • Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hernes, G. & Hippe, J. M. (red.) (2007). Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Fløtten, T. & Nielsen, R. (2015). Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering. Vedlegg til "Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi (2015-2017)".

 • Fløtten, T. & Nuland, B. (2007). Mainstreaming social inclusion. Country report – Norway. Combat Poverty Agency, Ireland.
 • Fløtten, T. (2006). Child poverty in Norway – What is the problem and how can we solve it? In Poverty among children, young people and families – a booklet of information and experiences. Ministry of Children and Equality. Oslo.
 • Fløtten, T. (2003). The relationship between poverty and social exclusion – a conceptual discussion. In Heggen et al. (eds.), Marginalization and Social Exclusion. Volda: Møre research and Volda University College.
 • Fløtten, T. (2002). Some concerns related to cross-national research on children. I E. Bache-Hansen (red.), Tverrnasjonal barneforskning: Muligheter og utfordringer. NOVA-rapport 17/02.
 • Fløtten, T. (2001). Comparing incomparabilities. Working paper.
 • Fløtten, T. (2001). Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom. Working paper.
 • Fløtten, T. (2000). Dilemmas to be faced in delivery of infrastructure. Chapter 3 in L. Tørres (ed.), Infrastructure delivery in South Africa. Fafo/CASE-report.

 • Fløtten, T. (1999). The causes of poverty. A discussion of central perspectives. Working paper.
 • Fløtten, T. (1998). Nytten av komparative studier. Working paper.
 • Fløtten, T. (1991). Funksjonshemmedes levekår. Notat. Rådet for funksjonshemmede.
 • Fløtten, T. (1991). Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene. Arbeidsnotat 91:5. Oslo: ISF.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Fem bud for forskningsbruk. Kronikk i NRK Ytring, 9/5 2016

 • Fløtten, T. & Trygstad, S. (2015). Fare for et mer todelt arbeidsliv? Kronikk. LO Ingeniør, 3/2015.

 • Fløtten, T. (2013). Hvor går grensen for fattigdom? Kronikk. Aftenposten, 27/11 2013.
 • Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2013). Befolkningen åpner for reformdebatt. Kronikk. NRK Ytring, 23/8 2013.
 • Fløtten, T. (2012). Fattigdom i moderne velferdssamfunn. Tobias, 2012, 36-43.

 • Fløtten, T., Torp, S. & Syse, J. (2009). Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige. Kronikk. Tønsberg blad 28/5 2009.
 • Christensen, J., Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2007). Rikdom i Likhets-Norge. Kronikk i Aftenposten 24/8 2007.
 • Pedersen, A. W., Fløtten, T. & Hernes, G. (2006). Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon. Kronikk. Velferd, 5/2006. 
 • Fløtten, T. (2002). Dilemmaer i fattigdomsdebatten. Kronikk. Fontene, 1/2002.
 • Fløtten, T. (2001). Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Artikkel i Horisont, 2(4),  76-89.

 • Fløtten, T. (1999). Norsk fattigdomsgrense? Kronikk. Aftenposten, 16/6 1999.
 • Fløtten, T. (1999). Finnes det fattige i Norge? Kronikk. Velferd, 2-99
 • Fløtten, T. (1996). Stakkars Oslo. Kronikk. Plan, 3/96.
 • Fløtten, T. (1991). Hvorfor sier kvinner nei? Kronikk. Ergoterapeuten.

Avhandlinger

 • Fløtten, T. (2006). Poverty and social exclusion – two sides of the same coin. A comparative study of Norway and Estonia. Doctoral dissertation. Universitetet i Oslo/Fafo-report 487.

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi