Fafo har de siste årene gjennomført en rekke prosjekter som handler om de kulturelle dimensjonene ved integreringsprosessen. Dette inkluderer islams plass i det flerreligiøse Norge og forholdet mellom myndigheter og nye religiøse minoriteter; studier av verdier, tillit og familieorganisering i ulike deler av innvandrerbefolkningen; organisering av offentlige tjenester og tilbud rettet mot en kulturelt stadig mer mangfoldig befolkning; og majoritetens holdninger til minoriteter og mangfold.

Internasjonal migrasjon og økt kulturelt mangfold har løftet spørsmål om identitet, tillit religion og verdier stadig høyere opp på den offentlige dagsorden. Fafos forskning innenfor dette feltet er preget både av anvendte og mer teoridrevne prosjekter. Vår forskning fokuserer ofte på problemstillinger som ligger skjæringsfeltet mellom kulturell endring og politiske institusjoner.

Det flerkulturelle samfunnet

Kontakt

Forskere

Forsker (permisjon)
Forsker I
Forskningssjef
Forsker
Forsker II, bistilling
Forsker
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Arbeidet med mangfold og minoriteter
Fagforeninger og forbundsregioner
Fafo-notat 2022:16
Hanne C. Kavli
Kontinuitet og endring
Familiepraksis og kvinners yrkesdeltakelse blant innvandrere i Norge
Avhandling for Ph.d. graden.
Fafo-rapport 2020:08
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Jon Horgen Friberg
Assimilering på norsk
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Et blikk inn i skolen
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Beret Bråten og Hanne Bogen
Målretting av gratis kjernetid
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen
Fafo-rapport 2015:39
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Rett til utdanning?
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Fafo-rapport 2014:34
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
Når aktivering blir ydmykelse
En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
Fafo-rapport 2014:43
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Olav Elgvin
Forskningsbasert politikk?
En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet
Fafo-rapport 2014:16
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Å være seg sitt ansvar bevisst
Språktilbud til 3–5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage
Fafo-rapport 2014:23
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering
NordMod2030. Delrapport 11
Fafo-rapport 2014:27
Beret Bråten og Olav Elgvin
Mangfoldskommunen Drammen
Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning
Fafo-rapport 2014:32
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:11
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook
International talent recruitment to Norway
Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants
Fafo-report 2013:44
Nerina Weiss
Normalitet i limbo
Asylbarn med endelig avslag
Fafo-rapport 2013:47
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Fafo-rapport 2013:31
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner
Fafo-rapport 2013:02
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve
Fortellinger om motivasjon
Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
Fafo-rapport 2012:27
Hanne Bogen og Nina Drange
Gratis kjernetid
Dokumentasjon av utvalget og tilbudet til barna året før skolestart. Rapport 1 November 2012
Fafo-notat 2012:19
Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde
Likeverdige tjenester?
Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning
Fafo-rapport 2011:35
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Innvandrere i praksis
Om likeverdig tjenestetilbud i NAV
Fafo-rapport 2011:07
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
Kvinner i kvalifisering
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver
Fafo-rapport 2011:02
Anne Britt Djuve
Erfaringer med Krafttak for norskopplæring
Krafttak for norskopplæring – sluttrapport
Fafo-notat 2011:25
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad
Et etnisk perspektiv på likestilling
En kartlegging av politiske dokumenter og kunnskapstilfang
Fafo-notat 2011:06
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk
Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring – delrapport 2
Fafo-notat 2010:10
Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen
Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS
Krafttak for norskopplæring – delrapport 1
Fafo-notat 2010:09
Hanne Bogen og Kaja Reegård
Gratis kjernetid i barnehage
Kartlegging av et forsøk i fem bydeler i Oslo
Fafo-rapport 2009:31
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Jeg følte det var min dag
Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006–2008
Fafo-rapport 2009:18
Hanne C. Kavli
En felles fritid?
Livet etter skoletid blant barn og unge i Oslo
Fafo-rapport 2007:22
Jon Horgen Friberg og Monica Lund
Mot en raskere og mer stabil bosetting?
Evaluering av bosettingsmodellen for flyktninger
Fafo-rapport 544
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Én mann – én stemme?
Fagbevegelsens strategier for inkludering av etniske minoriteter i en europeisk sammenheng
Fafo-rapport 495
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
En inkluderende fagbevegelse?
Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant
Fafo-rapport 446
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2004:32
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli
Det globale ekteskapsmarkedet
Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov
Fafo-notat 2004:23
John Wrench
Breakthroughs and blind spots
Trade union responses to immigrants and ethnic minorities in Denmark and the UK
Andre Fafo-utgivelser
Elin Svensen
Multietniske redaksjoner?
Rekruttering av journalister med minoritetsbakgrunn i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 342
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Må de være ute om vinteren?
Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo
Fafo-rapport 262
Gudmund Hernes og Knud Knudsen
Svart på hvitt
Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere
Fafo-rapport 109

Jon Horgen Friberg

Who wants to be Norwegian – who gets to be Norwegian?
Identificational assimilation and non-recognition among immigrant origin youth in Norway
Ethnic and Racial Studies | 2021 | Open access

Beret Bråten

Døden et kirkelig anliggende | 2019

I: Thoresen Lisbeth & Birgitta Haga Gripsrud (red.) Alt som lever må dø. Døden som tverrfaglig forskningsfelt.

Grung Anne-Hege & Beret Bråten.

Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context
Tidsskrift for praktisk teologi | 2019

Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka | 2019 | Åpen tilgang / Open access

Jon Horgen Friberg

Does selective acculturation work?
Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway | 2019 | Åpen tilgang / Open access

Hanne Cecilie Kavli

Adapting to the Dual Earner Family Norm?
The Case of Immigrants and Immigrant Descendants in Norway
Journal of Ethnic and Migration Studies | 2015 | Abstract

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Facilitating User Influence in Activation Programs. When Carers and Clerks meet Pawns and Queens.
Journal of Social Policy | 2015 | Nettutgave

Hanne Cecilie Kavli

Verdier på vandring. Arbeidsdeling i innvandrede familier | 2012

I: Ellingsæter og Widerberg (red.) Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver | Omtale, nettbutikk hos Gyldendal

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange | 2012

I: Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten

Anniken Hagelund, Hanne Cecilie Kavli og Kaja Reegård

«Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier | 2012

I: Olav Aagedal (red.) Statsborgersermoniar i skandinavia

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse | 2009

I: Tone Fløtten Barnefattigdom | Les mer / Read more

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Velferdsstatens skreddere | 2007

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Integreringspolitikk i endring | 2007

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater
Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo | 1997