Care services
Care services

Contact

Researchers

Senior Researcher
Researcher
Researcher
Researcher (Retired)
Researcher
Managing Director
Affiliated associate professor
Researcher
Researcher
Research assistant
Research assistant
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Terje Olsen
Fra sosialhjelp til selvhjulpenhet
Bedre levekår for levekårsutsatte barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp
Fafo-rapport 2022:35
Inger Lise Skog Hansen, Tom E. Markussen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2023:06
Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2022:15
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2023:01
Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Spesialistutdanning i allmennmedisin
Nye roller og mer ansvar for kommunene
Fafo-rapport 2023:02
Hedda Flatø, Anne Hege Strand og Nerina Weiss
Fafo-rapport 2022:25
Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert
Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester
Fafo-notat 2022:10
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i sykehussektoren
Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse
Fafo-rapport 2022:18
Beret Bråten, Ragna Lillevik og Maria Gussgard Volckmar-Eeg
Profesjonsutdanninger for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Utviklingstrekk og utfordringer basert på en litteraturgjennomgang
Fafo-rapport 2022:08
Nerina Weiss, Anne Hege Strand og Hedda Flatø
Fafo-rapport 2022:09
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Variasjon innenfor satte rammer
Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1
Fafo-notat 2022:01
Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum
Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen
En evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse
Fafo-rapport 2021:34
Anne Hege Strand og Jørgen Svalund
Velferdsordninger til unge
Bruk av arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogram blant unge utenfor arbeid og utdanning
Fafo-rapport 2021:35
Beret Bråten og Ragna Lillevik
Noen å høre til
Mentorordninger for unge som har brutt med familien sin
Fafo-rapport 2021:32
Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Fafo-notat 2021:21
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen og Anette Brunovskis
På vei mot et vanlig liv, slik du selv definerer det
Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og tilbudet Steg for Steg
Fafo-rapport 2021:27
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte, Gitte Haugnæss, Marit Brochmann og Terje Olsen
Fafo-rapport 2021:13
Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen
ABE-reformen og a-krim
Gir effektivisering i staten grobunn for arbeidslivskriminalitet?
Fafo-notat 2021:12
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Et tjenesteområde i utvikling
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Resultatrapport
Fafo-rapport 2021:17
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Et tjenesteområde i utvikling: Kortversjon av resultatrapport
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Lise Lien
Fafo-rapport 2021:11
Ketil Bråthen og Anette Brunovskis
Fafo-notat 2021:05
Leif E. Moland
Fafo-notat 2021:01
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Heltids- og deltidsansettelser i sykehusene
Om bruk av flerdelte stillinger ved Sykehuset Østfold
Fafo-rapport 2021:01
Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand
Digital omlegging under koronapandemien
Oppfølging av unge i AFT-tiltak
Fafo.notat 2021:03
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval og Linn Sørensen Holst
Fafo-rapport 2020:29
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Mind the gap
Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people. Final report from the process evaluation
Faforeport 2020:21
Marianne Takvam Kindt og Anne Hege Strand
Hele mennesker – delte tjenester
Utenforskap blant unge i utsatte boområder
Fafo-rapport 2020:12
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme og Eilin Ekeland
Fafo-notat 2020:09
Åsmund Arup Seip
Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor
Om skytjenester og digitale veivalg i fire statlige virksomheter og fire kommuner
Fafo-rapport 2020:17
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Ellen Katrine Kallander og Arne Backer Grønningsæter
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:33
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Bedre livsmestring og sosial inkludering
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
Fafo-rapport 2019:10
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
Når velferd er til salgs
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester
Fafo-rapport 2019:11
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:44
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo
Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus
Fafo-notat 2017:11
Inger Lise Skog Hansen
NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester
Fafo-rapport 2017:37
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
En ideell forskjell?
Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten
Fafo-rapport 2016:30
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Hanne Bogen og Hedda Flatø
Offentlig og privat tjenesteproduksjon
Om sykehus drevet av ideelle organisasjoner
Fafo-notat 2015:06
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Et bedre NAV for brukerne
Modell for brukermedvirkning i NAV
Fafo-rapport 2015:33
Leif E. Moland
Større stillinger og bedre drift
Evaluering av programmet Ufrivillig deltid
Fafo-rapport 2015:25
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling
Fafo-notat 2014:05
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
Fafo-rapport 2014:06
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli
Tre sårbare overganger til bolig
En kunnskapsoppsummering
Fafo-rapport 2013:53
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-notat 2013:20
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem
Samlokaliserte boliger og store bofellesskap
Perspektiver og erfaringer i kommunene
Fafo-rapport 2012:48
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter
Bolig og helse
Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken
Fafo-rapport 2012:03
Anne Hege Strand
Boligsosiale midler
Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat for 2011
Fafo-notat 2012:11
Heidi Gautun
Det nye barnevernbyråkratiet II
En kartlegging av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet
Fafo-rapport 2010:27
Heidi Gautun
Det nye barnevernbyråkratiet
En studie av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet
Fafo-rapport 2009:41
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:09
Hanne Bogen og Marjan Nadim
Et flerkulturelt ettervern?
Ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernets ettervern
Fafo-rapport 2009:05
Hanne Bogen og Christine Friestad
Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv
Hvordan gjenspeiles kunnskap om sosial ulikhet i helse i norske helseplaner?
Fafo-notat 2005:10
Heidi Gautun
Når pasienten kommer først
Eksempler på godt samarbeid mellom sykehus og pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten
Andre Fafo-utgivelser
Fafo-notat 2002:19
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn
Omsorgsteknologi i smarthus
Notat fra forprosjekt
Fafo-notat 2002:06
Siv Øverås
STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo
Evaluering av tverretatlig samarbeid om langtids sosialklienter
Fafo-notat 2001:02
Siv Øverås
Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien
Vurdert ved hjelp av sosial indikatortilnærming
Fafo-notat 2000:19
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl
Behovskartlegging i Oslopsykiatrien
Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning
Fafo-notat 1999:20
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Rigid og fleksibel
En analyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark sentralsjukehus
Fafo-rapport 250
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Syk og misforstått?
En kartlegging av erfaringene til 71 minoritetsspråklige pasienter ved Ulleval sykehus
Fafo-notat 1998:12
Fafo-rapport 224
Leif E. Moland
Ingen grenser?
Arbeidsmiljø og tjenesteorganisering i kommunene
Fafo-rapport 221
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen
Fra behov til budsjett
En evaluering av Oslo kommunes kriteriebaserte budsjettfordeling mellom bydelene
Fafo-rapport 210
Tonje Houg
Takk, bare bra ...?
Flytteprosessen og hverdagen på sykehjem
Fafo-rapport 200
Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 196
Eli Feiring
Lek og lær!
En evaluering av skolefritidsordningen i Oslo kommune
Fafo-notat 1996:05
Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund
Næringslivets favorittkommuner
En undersøkelse av næringslivets holdninger til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene
Fafo-rapport 175
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland
Velferd og produksjon
Konkurranseevnen og samspillet mellom offentlig og privat sektor
Fafo-rapport 147
Jon M. Hippe
Sosialpolitisk kalender 2. utg.
En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 082
Hilde Lorentzen
Fafo-notat 801
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Velferd til salgs
En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 065
Jon M. Hippe (red)
Fafo-rapport 048

Maria G. Volckmar-Eeg & Anders Vassenden

Et flipperspill i velferdsstaten. Innlåsning av innvandrere med «språkutfordringer» i NAV
Tidsskrift for samfunnsforskning, | 2022 | Open access
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Marie-Lisbet Amundsen, Anne Kielland & Geir Møller

School refusal and school-related differences among students with and without diagnosis
Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk | 2022 | Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Heidi Moen Gjersøe & Anne Hege Strand

The Street-Level Organisation in-between Employer Needs and Client Needs
Creaming Users by Motivation in the Norwegian Employment and Welfare Service (NAV)
Journal of Social Policy | 2021 | Limited access

Asgeir Solstad, Kim Christian Astrup, Trond Bliksvær, Inger Lise Skog Hansen, Marit Iversen, Alice Kjellevold, Viggo Nordvik og Jardar Sørvoll

Oppfølging på brukerens premisser | 2021 Boligsosialt arbeid

Asgeir Solstad, Kim Christian Astrup, Trond Bliksvær, Inger Lise Skog Hansen, Marit Iversen, Alice Kjellevold, Viggo Nordvik og Jardar Sørvoll

Bolig som grunnleggende levekårsfaktor | 2021 Boligsosialt arbeid

Ellen Katrine Kallander et al.

Factors associated with children’s quality of life
Children affected by parental illness and substance abuse | 2019

Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer | 2019

I: Anne Marie Støkken Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid

Kristine Amlund Hagen, Marit Hilsen, Ellen K. Kallander & Torleif Ruud

Health-related quality of life (HRQoL) in children of parents with somatic- or mental illness or substance dependence
Examining factor structure and sub-group comparisons | 2018 | Sammendrag / Abstract

Åsmund Hermansen

Redusert liggetid blant de eldste
Sykepleien Forskning | 2015 | Lenke

Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem

Organisert for samhandling?
Sykepleien Forskning | 2013 | Lenke

Arne B. Grønningsæter

Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten.
Fontene Forskning | 2013

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Cancer patients’ needs for rehabilitation services
Acta Oncologica | 2011 | Les mer / Read more

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie
Samfunnsspeilet | 2005 | Les artikkelen

Svalund, J.

Velferdsstatens siste hull?
Samfunnsspeilet | 2005 | Les artikkelen

Hanne Bogen

Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten?
Tidsskrift for samfunnsforskning | 2002

Hanne Bogen

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?
Tidsskrift for velferdsforskning | 2001

T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket?
Spesialpedagogikk | 2000 | Les mer/Read more

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis? | 1999 Videregående skole - ved en skilleveg

T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje? | 1996

I: Blichfeldt m.fl. Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Hanne Bogen og Gerd Engelsrud

Ansatte på anbud | 2004 | Les mer / Read more

Kåre Hagen og Jon M. Hippe

Prissetting på kommunale tjenester | 1985
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Anne Hege Strand & Jørgen Svalund

Vi trenger nye trygdeordninger til unge
KAI-kronikken
KAI-kronikk | 2022

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk
Tidsskriftet Velferd | 2003

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Tre framtidsbilder for norsk eldrepolitikk | 1990

Cecilie Aagestad, Per Schanche, Leif Moland

Organisering, kompetanse og heltidskultur – i kommunale helse- og omsorgstjenester
En kunnskapsoppsummering | 2021 | Last ned nettutgave

Hanne Bogen, Torunn Kvinge, Karin Høyland og Bjørg Østnor

Egen bolig – også når helsa svikter?
Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre | 2006 | Last ned pdf

Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

Tilsynsoppgaver i kommunesektoren | 2005 | Les mer

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge? | 1999

Rolf K. Andersen og Martha Østbye

Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt | 1998 | Les mer

Rolf K. Andersen

Integrasjon eller autonomi?
En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene | 1997 | Les mer

G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Vi er en herlig gjeng! | 1994