Nyheter

Nyheter

En ny Fafo-rapport følger opp tidligere undersøkelser fra Fafo om renholdsbransjen. Forskerne ser på hvordan
proffmarkedet, dvs. bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor, vurderer forhold som kan ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene for renholderne.
Et nytt Fafo-notat gir en sammenstilling av nyere litteratur om moderne slaveri, utført på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Moderne slaveri er en betegnelse som dekker ulike former for utnyttelse, slik som menneskehandel, prostitusjon og seksuell utnyttelse, tvangsarbeid, gjeldsbinding, tvangsekteskap, slaveri og slaveri-lignende praksiser. Hensikten med notatet er å gi en god oversikt over sentral litteratur og generelle utviklingstendenser. Notatet er skrevet som et bakgrunnsdokument med relevans for politikkutvikling, og kan også kan tjene til å gi en innføring i ulike sider ved moderne slaveri for andre aktører med en interesse for feltet. Notatet er benyttet i UDs strategi for å bekjempe moderne slaveri, lansert 1. juli.
Fougner-utvalget la nylig fram sine forslag for framtidas arbeidsliv når det gjelder tilknyttingsformer og organisering av virksomheter i arbeidsmarkedet. Utvalgets granskningsfelt har mange likhetstrekk med det Fafo-ledede storprosjektet «The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models». Vi har intervjuet prosjektdeltaker og arbeidsrettsforsker Marianne Jenum Hotvedt om NOU-rapporten, og hva hun mener er problemene vi bør fikse for å beholde et godt arbeidsmarked.
Antallet ansatte i pleie- og omsorgssektoren har økt fra omtrent 170 000 til nesten 190 000 fra 2010 til 2019. I den samme perioden har antallet seniorer økt fra 60 000 til 88 000. Denne rapporten omhandler sykepleiere, helsefagsarbeidere og assistenter som er seniorer og jobber på pleie- og omsorgsinstitusjoner og i hjemmetjenesten. Vi ser på omfanget av ansatte 50+ i de aktuelle yrkene og kartlegger pensjoneringsmønster og frafall. Vi undersøker også hvordan det er å være senior i disse yrkene, hvilke utfordringer de har, hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse, om de føler seg sett og anerkjent, hvilke utviklingsmuligheter de har, og ikke minst om de opplever yrket og bransjen som et godt sted å være i seinkarrieren, og hva som eventuelt skal til for å kunne stå lenger i arbeid i disse yrkene.
Rapporten inneholder resultater fra et prosjekt der vi bruker survey- og registerdata til å analysere utbredelsen og konsekvenser av videreutdanning i Norge. Surveydataene kommer fra Lærevilkårsmonitoren (LVM), som er en årlig tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Registerdata gir muligheter til å gjennomføre mer detaljerte analyser av undergrupper av sysselsatte. Dette er utnyttet til å analysere faktorer som har betydning for videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet for lærere, sykepleiere og ingeniører.
Satsningen har som mål å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og overgrep. Evalueringen viser blant annet at det har blitt prøvd ut og gjennomført et omfattende antall tiltak i bydelene, og at ansattes holdninger i relativt stor grad er i tråd med intensjonene.  Erfaringene viser at «barnevernøvelser» i noe varierende grad har lyktes, og har vært ressurskrevende. Frihet til lokale tilpasninger i bydelenes implementering ser ut til å ha vært en viktig suksessfaktor. Evalueringen er utført i samarbeid med Agenda Kaupang.
[12 3 4 5  >>