Nyheter

Nyheter

Denne rapporten ser på oppvekst- og læringsmiljøer i barnehager og skoler. Utdanningsdirektoratets kompetansepakke, Inkluderende barnehage- og skolemiljø, blir evaluert. Analysene viser at deltakerne opplever at tilbudene holder høy kvalitet og er nyttige i egen hverdag, og videre at deltakelsen har resultert i endret praksis. Videre pekes det på verdien av lokalt eierskap til kompetanseutviklingen. Rapporten inneholder analyse av tre nasjonale ordninger som skal bidra til kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler. Forfattere er Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Mange jobber og bor dessuten i Norge i årevis uten å snakke norsk. På dette webinaret lanserer vi en ny Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet, om språkkompetansens betydning i arbeidslivet.

Hatytringer gjør at funksjonshemmede kan kvie seg for ordinære gjøremål som å ta bussen, gå i butikken eller ta en tur i nabolaget. En svært alvorlig konsekvens er at folk kan la være å delta i det offentlige ordskiftet. 3. desember markerer Fafo FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om denne tematikken.

Over to tusen vektere har streiket i to og en halv måned, i en av Norges lengste streiker i nyere tid. Hva gjør det med streikeviljen og kamplysten når befolkningen i liten grad bryr seg, og når arbeidsplassen din til sist kan velte overende? Dette er blant temaene i Kristine Nergaards intervju om vekterstreiken på radioprogrammet «Studio 2» onsdag 2. desember.

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv. I denne rapporten ser vi nærmere på språkutfordringer på arbeidsplassen i tre ulike bransjer: ved et sykehjem, et universitetsinstitutt og på byggeplassen. Fellestrekk på tvers av næringer er at mulighetene for å lære språk er avhengig av tilknytning til arbeidsplassen (fast eller midlertidig ansatt), bosted, opplevd nytteverdi og praktisering. Forfattere er Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

Hovedavtalen i staten er et viktig grunnlag for samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen reforhandles jevnlig og denne rapporten skal bidra til at partene får et best mulig kunnskapsgrunnlag foran neste reforhandlingsrunde. Rapporten er bygget på en e-postbasert spørreundersøkelse blant ledere og tillitsvalgE, samt intervjuer med partene på ulike nivåer i sju statlige virksomheter.

[12 3 4 5  >>