Nyheter

Denne artikkelen søker å forutsi størrelsen på maisavlinger i Vest-, Øst- og Sentral-Afrika, og å vektlegge betydningen av å inkludere klimafaktorer i slike modeller. Funnene viser at klimavariabler kan forklare 28 prosent av variansen i maisavlingene i disse områdene. Avlingene anslås å kunne synke med 20 prosent innen et scenario med høyere klimagassutslipp.

‣ Mer om artikkelen

Skills2Capabilites er et europeisk samarbeidsprosjekt finansiert av EUs forskningsprogram Horizon Europe. Prosjektet handler forenklet sagt om hvordan yrkesrettet kompetanse utvikles i Europa og om hvordan europeiske land jobber for å utvikle kompetanse som svarer på den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov. Fafo har ansvaret for en av arbeidspakkene i prosjektet som dreier seg om å analysere på tvers av land hvordan innholdet i yrkesfagene endrer seg når yrket og arbeidsfeltet endrer seg.

Fafos Camilla Houeland har fått tilslag i forskningsrådets tematiske utlysning om konsekvenser av grønn omstilling for arbeidsliv. Med seg på laget har hun Fafos Bjorn Dapi og Sondre Thorbjørnsen samt forskere fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og fra Adam Smith Business School ved University of Glasgow.
Fafo, NIFU og OsloMet gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen i yrkesfagene. Nå er andre delrapport fra evalueringen klar. Her ser forskerne blant annet på overgangene i utdanningsløpet, relevansen for arbeidsmarkedet, lærernes og elevenes erfaringer, med vekt på Vg2, og på implementeringen av nye læreplaner i bedrift (vg3).

06. september 2023
I forbindelse med et Fafoseminar i august 2023, har vi gjort en gjenvisitt til Faforapporten Oslo – Den delte byen (Hagen, Djuve og Vogt, 1994). Undersøkelsen er nå tilgjengelig i form av Fafo-notat med tittelen «Oslo: den delte byen? – en gjenvisitt".

1. januar 2020, gikk Arbeidstilsynet fra en geografisk til en funksjonsbasert organisasjonsmodell. På oppdrag fra Arbeidstilsynet, har Fafo sammen med Menon Economics gjennomført en underveisevaluering av omorganiseringen. Gjennom intervjuer med en rekke tillitsvalgte, verneombud og ledere, samt en spørreundersøkelse blant tilsynets ansatte har Fafo undersøkt dagens organisering av medbestemmelsesapparatet og vernetjenesten.

[12 3 4 5  >>