Ansatte
Beret Bråten
Forskningsleder

    Utdanning:

    Ph.d., statsvitenskap, Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Integrering og mangfold. Interseksjonalitet. Likestilling/kjønnsperspektiver. Tro og livssyn. Familie/foreldreskap. Velferdsstat og sivilsamfunn. Barnehager. Helse. Død/sorg/tap.

Forskningstema:

Tjenester og tjenesteutvikling | Skoleutvikling og elevenes læring | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Det flerkulturelle samfunnet | Arbeidslivsintegrering | Integrering og kompetanse | Integrering for nyankomne flyktninger | Migrasjon


Beret Bråten har arbeidet som forsker ved Fafo siden 2013 og er nå Førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskning og forskningsprosjekter er konsentrert om det mangfoldige/plurale Norge, om forskjeller, likheter og utfordringer. Hvordan forstår vi pluralitet, hva handler det om? Hva er utfordringer? Hvordan forsøker vi å finne løsninger i velferdsstat, arbeidsliv og sivilsamfunn? Og hvordan spiller forhold som kjønn, sosial klasse, alder, minoritets/majoritetsbakgrunn etc. sammen – og definerer preferanser og mulighetsrom? I perioden 2017-2020 gjennomfører Bråten et postdoktorprosjekt på avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus Universitetssykehus. Det handler om omsorg i siste fase av livet i et samfunn der vi er mer mangfoldige enn før, og hvilke utfordringer som da melder seg sett fra helsetjenester sin side og fra pasienter/pårørende sin side.

+47 90950264
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Beret Bråten
Oslo er fortsatt en delt by
Levekår, trygghet og tillit
Fafo-notat 2023:11
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Ida Kjeøy, Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Jon Horgen Friberg, Hege Marie Gjefsen og Louisa Cheng Seifert
Fafo-rapport 2023:04
Beret Bråten, Ragna Lillevik og Maria Gussgard Volckmar-Eeg
Profesjonsutdanninger for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Utviklingstrekk og utfordringer basert på en litteraturgjennomgang
Fafo-rapport 2022:08
Beret Bråten og Ragna Lillevik
Noen å høre til
Mentorordninger for unge som har brutt med familien sin
Fafo-rapport 2021:32
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik
Samtale og strid
Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
Fafo-rapport 2021:16
Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø
Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:25
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Henriette Lunde
Ekstern barnehagevurdering
Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
Med mandat til å hjelpe
Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
Fafo-rapport 2016:11
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2015:48
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Et blikk inn i skolen
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Beret Bråten og Hanne Bogen
Målretting av gratis kjernetid
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Olav Elgvin
Forskningsbasert politikk?
En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet
Fafo-rapport 2014:16
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Å være seg sitt ansvar bevisst
Språktilbud til 3–5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage
Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid
Evaluering av et forsøk i seks barnehager
Fafo-rapport 2014:24
Beret Bråten og Olav Elgvin
Mangfoldskommunen Drammen
Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning
Fafo-rapport 2014:32

Beret Bråten

’Nå er han borte’. Minoritets- og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet | 2020 Sorgens kultur, del 1: Historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver

Beret Bråten & Silje Sønsterudbråten

Parents as agents in strategies to prevent radicalization | 2018

I: Gwynyth Overland, Arnfinn Andersen, Kristin Engh Førde, Kjetil Grødum & Joseph Salomonsen (eds.) Violent Extremism in the 21st Century.

Beret Bråten

Døden et kirkelig anliggende | 2019

I: Thoresen Lisbeth & Birgitta Haga Gripsrud (red.) Alt som lever må dø. Døden som tverrfaglig forskningsfelt.

Grung Anne-Hege & Beret Bråten.

Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context
Tidsskrift for praktisk teologi | 2019

Bråten Beret, Kristina Gustafsson & Silje Sønsterudbråten

Guiding migrant parents in Nordic Welfare States. Cases from Norway and Sweden | 2020

I: Hiitola Johanna, Kati Turtainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (eds.) Family Life in Transition. Borders, Transnational Mobility and Welfare Society in Nordic Countries | Family Life in Transition Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries

Beret Bråten

Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier | 2014

I: Harriet Bjerrum Nielsen (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen

Beret Bråten

Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor | 2013

I: Beret Bråten og Cecilie Thun (red) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge

Beret Bråten

Introduksjon i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge | 2013

I: Beret Bråten og Cecilie Thun (red) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge

Beret Bråten

Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier | 2013

I: Beret Bråten Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier

Beret Bråten

Rettferdig representasjon | 2010 Rettferdighet

Birgitta Haga Gripsrud , Ellen Ramvi, Lisbeth Thoresen & Beret Bråten

Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet
Stavanger Aftenblad | 2020

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2019
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2019 | Open access

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2020
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2020 | Open access

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2020
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2020 | Open access

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4/2019
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2019 | Open access

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2019
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2019 | Open access

Beret Bråten og Mari Teigen

«Leder» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2/2019
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2019 | Open access

Beret Bråten

“Book review: Has Democracy Failed Women?”
NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research | 2018

Beret Bråten

«Aktivistene». Bokanmeldelse
Klassekampen | 2018 | Klassekampen 30.06.2018

Beret Bråten

Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013"
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2013

Beret Bråten

Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen | 2018

I: Tove Heggen Larsen (red.) Kampen om barndommen. Gode barnehager – en investering for framtida

Bråten Beret & Marte Ryste

”Feminist søker fellesskap” | 2004

Beret Bråten

”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.”
Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet. | 2004

Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen

Bjørnen sover. Om vold i familien | 2007

Beret Bråten Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU | 1994

Beret Bråten

Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier | 2013

I: Beret Bråten Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier