Skriv ut
Jon Rogstad
Jon Rogstad
Forskningsleder, professor
+47 22087942 +47 99251463
Utdanning

Dr. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Etniske minoriteter, arbeidsmarked, politisk deltakelse, tillit

Jon Rogstad er professor og forskningsleder ved Fafo, på gruppa Migrasjon, inkludering og kompetanse. Rogstad er dr. polit i sosiologi (2000), og har bred erfaring med studier innen migrasjons- og integreringsforskningen med særlig fokus på diskriminering, politisk deltakelse og sivilsamfunnets betydning. De senere årene har han arbeidet med studier innen kompetansefeltet, og har særlig vært opptatt av frafall i videregående opplæring, og elevens opplevelse av mening, livsmestring og gode læringsmiljøer. Rogstad har publisert et stort antall artikler og bøker nasjonalt og internasjonalt. For tiden leder og arbeider Rogstad blant annet med temaer om rekruttering i arbeidslivet og ulike prosjekter knyttet til frafall, livsmestring og overgangen mellom utdanning og arbeid. Rogstad har bred erfaring med innhenting, bruk og analyse av både kvalitative og kvantitative data.

Rogstad var leder av Norsk sosiologforening i to perioder, og har sittet i redaksjonen i Søkelys på arbeidslivet, samt i redaksjonsrådet i Tidskrift for migrasjonsforskning, Sosiologisk tidsskrift og Acta Sociologica. For tiden har han flere verv. Han sitter i styret i Helle Bennets allmennyttige fond og er oppnevnt som medlem av Helsedirektoratet Fagråd for innvandrerhelse.

Publisering
Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell
IDOL-generasjonen
Hvem snakker med de frafalne?
Den utdannede, den drepte og den glemte
Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus
Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv
The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future
Sist blant likemenn?
Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge
Demokratisk fellesskap
Kritiske hendelser - nye stemmer!
Ethnic scarring effects of unemployment. Results from two randomized field-experiments
Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim
Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events
Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research
The Art of Articulation: Political Engagement and Social Movements in the Making among young adults in Multicultural settings in Norway
Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse
Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway
Diskrimineringens art, omfang og årsaker
Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start
Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper?
Diskriminering og ulikhet – forklaring og metode
Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge
Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt
Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering
Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?
Overtid blant arbeidstakere i Norge
Mannfolk i arbeid
Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt
På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge
What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities
Diskriminering – kan en hvit man fra middelklassen forstå det?
Patterns of Participation. Engagement among ethnic Minorities and the Native Population in Oslo and Stockholm
Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver
Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring
Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway
Ikke en trussel, men en advarsel. Religionsfrihetens plass og ytringsfrihetens nødvendighet
Integrasjon og inkludering – avklaring og perspektivering
Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren
Sist inn og først ut? Mot et nytt perspektiv
Musikk fra et gutterom
Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?
Innvandrere i alle land, foren eder
Den demokratiske utfordring
Diskriminering – mot en ny forståelse
Et perspektiv, to funn og tre tanker. Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen
Innvandrere – fremtidens olje?
Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre?
Lokale løsninger på deling av arbeid
Innvandrere på store steder i Norge
Redusert overtid mot arbeidsledighet?
Innvandrere og arbeidsmarked i Norge
Utenlandske arbeidstakere i Tyskland
Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Liv og ære i valg andre nominasjoner
Diskriminering som erfaring
Det eksotiske som fordel
Lille Pakistan – Store Oslo
Når sant skal sies – hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet?
Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det?
Konjunktur och attityder
Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet
Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet
Svar til Ottar Brox
Innvandrere uten arbeid - politisk hodepine eller forskningsmessig hodebry?
Arbeidsledige innvandrere i Oslo
Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå
Den nye migrasjonen til Tyskland
Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang
Den problematiske overtiden og tallenes magi
Flere får fleksitid
Overtidsarbeid i nedgangstider
Bokanmeldelse: Velferdsstaten møter verden. Arbeidsplasser i endring av Marie Louise Seeberg
Få sider – mange emner
Da Qureshi kastet hansken. Et svar
Fremmed på brygga i Tønsberg
Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering
Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver
Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge
Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet
Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifte
Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn
Økonomiske perspektiver på mulighetene for repatriering til Sarajevo og Sanski Most
Preventing Racism at the Workplace - The Norwegian National Report
Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?
Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid
Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker
Overtid og bi-arbeid
Elsker vi demokratiet?
Liv og ære
Hvilket mangfold?
Etniske nettverk – demokratiets hodepine?
Vi, de andre og valget
Du ser det ikke før du tror det
Minoritetspolitikk
Krønikesamfunnet som forsvant
En mors bekymring
Melkesjokolandet?
Educating Shabana
Ullevål sykehus – en flerkulturell modell?
Hverdagsrasisme og rollemodeller
Tapt uskyld?
Fra ammerom til bønnerom
Hotell med særklasse
Det flerkulturelle arbeidsmarkedet
Hvordan skal vi vite hva de kan?
Virker innvandrerkvotering?
Å se arbeidsgivere i hvitøyet
Den vanskelige returen – Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia?
Er tiden over for overtid?
Overtid som middel
Motives for volunteering
Blir innvandrere diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge?
Working Time Policies and Work Sharing Arrangements - the Cases of Denmark and Norway
Like Two Peas in a Pod?
Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus
Identity and interest as structuring categories in transnational political engagement among ethnic minority young people
In-between identity and interest
From bonding to bridging
The multicultural challenge
Multicultural democracy and power
Political integration, participation and trust in the multicultural Oslo
Kjønn, etnisitet og makt
Discrimination on the labour market
How may discrimination be recognised?
Last among equals – migrants in the labour market
Additive or Multiplicative Disadvantage?
Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society
The Public Sphere in the Nordic Model
Religious Threats and Institutional Change in Norwegian Mass Media
Institutional Change in the Public Sphere
Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet
Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Passe inn og passe til
Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Political engagement among young adults with minority backgrounds: Between identity and interest
Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel
Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work
TRACK-VET: Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET
Migrants, Ethnic Minorities and Labor Market Integration in Europe - The Case of Norway
Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag
Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen
Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflection on their hiring behavior
Fafo-rapporter og -notater
Rurbane møter
«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
Det gamle landet og havet
Det står mye på spill
Mot en videre horisont
Stemmer de ikke?
Fra sjø til land
Grenser for utdanning
Passe inn og passe til
Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet
Å sette pris på lærlinger
Rettmessig forskjellsbehandling?
Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter
Fraværet er redusert, men…
På prøve
Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle?
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering
Motivasjon og mestring
Digitale skillelinjer
I fraværsgrensens dødvinkel
Maritim kompetanse i en digital framtid
Livsmestring med Flyt
På like vilkår?
Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Delrapport
Suksess og besvær